Justitie en Veiligheid

Terug naar alle standpunten

Actief burgerschap & gezonde vaderlandsliefde

Actief burgerschap is van fundamenteel belang voor een democratische rechtsstaat en een sterke samenleving. Dit is meer dan enkel het Wilhelmus zingen op school. Het CDJA vindt dat de kernwaarden van de rechtsstaat veel actiever moeten worden uitgedragen. Zo moeten menselijke waardigheid, vrijheid, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid een prominente plek krijgen in het onderwijs. Gezonde vaderlandsliefde kan helpen de vrijheid en saamhorigheid in ons land te koesteren en te beschermen. Uiteraard moeten we daarbij niet blind zijn voor historische en bestaande onrechtvaardigheden, zoals discriminatie.

Asiel

Vanuit christendemocratisch perspectief is het CDJA een doorn in het oog dat asielzoekers buiten moeten overnachten.

Asielzoekers in Nederland hebben recht op een snelle en adequate asielprocedure. De IND dient humaan onderzoek te verrichten naar de afkomst van vluchtelingen. Kinderen mogen niet urenlang ondervraagd worden. De gehele asielprocedure (aanvraag, beroep, hoger beroep) zou niet langer moeten duren dan 12 maanden.

Asiel (vervolg)

Het CDJA ziet dat de asielketen onder enorme druk staat en tot grote spanningen in de samenleving leidt. De overheid moet daarom zorgen voor een beheersbare asielinstroom die in overeenstemming dient te zijn met internationale en Europese (mensenrechten) verdragen waar Nederland zich bij heeft aangesloten.

De ‘spreidingswet’ biedt mogelijk op korte termijn een noodoplossing, echter moet voor de lange termijn onder andere in EU-verband een betere bewaking van de Europese buitengrenzen worden gewaarborgd en moet opvang in eerste instantie in de regio plaatsvinden. Daarbij moet Nederland haar inwilligingspercentage van asielverzoeken (85%) kritisch evalueren, mede in het licht van het EU gemiddelde van 48%.

Decentralisatie sociaal domein

De decentralisaties op het gebied van werken, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning die in 2015 zijn ingezet, hebben niet het beoogde doel behaald. Het CDJA vindt dat de specialistische en complexe zorg moet worden opgeschaald, zodat de kwaliteit beter wordt gewaarborgd.

Omwille van subsidiariteit en de menselijke maat moeten de preventieve en laagdrempelige zorgvormen in het sociaal domein wél op gemeentelijk niveau worden belegd. Hierbij behoren gemeenten voldoende financiële middelen ter beschikking te krijgen van het Rijk.

Decentralisatie sociaal domein

De decentralisaties op het gebied van werken, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning die in 2015 zijn ingezet, hebben niet het beoogde doel behaald. Het CDJA vindt dat de specialistische en complexe zorg moet worden opgeschaald, zodat de kwaliteit beter wordt gewaarborgd.

Omwille van subsidiariteit en de menselijke maat moeten de preventieve en laagdrempelige zorgvormen in het sociaal domein wél op gemeentelijk niveau worden belegd. Hierbij behoren gemeenten voldoende financiële middelen ter beschikking te krijgen van het Rijk.

Desinformatie en nepnieuws

Sommige sociale media-platforms zijn een open riool voor beledigingen en scheldpartijen. Overheden, platforms en maatschappelijke organisaties nemen gezamenlijk het voortouw in een breed offensief om de sociale media weer sociaal te maken. Fatsoensnormen die we in de samenleving heel normaal vinden horen dat ook in het digitale domein te zijn.

Het CDJA omarmt de nieuwe digitale EU-regels ter bestrijding van desinformatie en nepnieuws onder de Digital Services Act. Duidelijke regelgeving is noodzakelijk om het giftige klimaat van bedreigingen en polarisatie op sociale media, wat zijn weerslag heeft op de samenleving, effectief aan te pakken. Vrijheid van meningsuiting is van fundamenteel belang in een gezonde democratische rechtsstaat. De paradox van de vrijheid in een democratie brengt echter met zich mee dat juist ter bescherming van de vrijheden van de democratische rechtsstaat het soms noodzakelijk is om die vrijheden te beperken.

Drugsgebruik en -geweld

Het CDJA vindt dat verdere legalisering van drugs geen enkele oplossing biedt, onder meer omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde drugs bestemd is voor de export. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik.

Naast strengere wetgeving, meer geld voor de opsporing, meer geld voor preventie in wijken en meer geld voor de inlichtingendiensten, vindt het CDJA ook dat druggebruikers veel meer de consequenties mogen merken. Ook mensen die in het weekend een lijntje of een pilletje gebruiken, dragen immers bij aan een keiharde, nietsontziende criminele onderwereld.

Dubbele nationaliteit

Het CDJA is tegen het automatische verlies van de Nederlandse nationaliteit bij naturalisatie in een ander land. Gezien de graad van Europese integratie, internationale arbeidsmobiliteit en de graad van internationale koppels is het ontnemen van het Nederlanderschap niet meer van deze tijd. Het CDJA wil het voor Nederlanders mogelijk maken om ook aan de democratie te participeren zonder dat hij/zij/het zijn/haar/hun nationaliteit verliest.

Georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit teistert ons land en dient met harde hand aangepakt te worden, daarom pleiten wij voor het verhogen van gevangenisstraffen. De politie moet meer middelen krijgen om de criminele organisaties aan te pakken. Hierbij kan een voorbeeld worden genomen aan de Italiaanse anti-maffia wetgeving. Opsporingsdiensten moeten sneller en makkelijker gegevens uit databanken kunnen verkrijgen en uitwisselen als het gaat om bestrijding van drugscriminaliteit.

Een nieuw integraal drugsbeleid

Niet enkel gericht op repressie maar ook op preventie van gebruik en criminaliteit. Hierbij moet de keten van harddrugs keihard worden aangepakt. Verantwoordelijkheid ligt hierbij óók bij de gebruikers. Een effectieve bestrijding van drugscriminaliteit is immers onmogelijk als het gebruik ervan wordt genormaliseerd. Hierbij is het CDJA tevens tegen legalisering van softdrugsgebruik.

Grensoverschrijdende criminaliteit

Samenwerking met andere landen in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit is van groot belang en dient krachtig ondersteund te worden.

Immigratie & Integratie

Het is voor de toekomst van Nederland essentieel kenniswerkers te verwelkomen als ze een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving en Nederlandse economie.

Het is belangrijk voor elke migrant om de Nederlandse taal, cultuur, normen en waarden te leren. Dit moet beginnen vanaf dag één, om de integratie van nieuwkomers te bevorderen.

Onze wijken moeten ook zo ingericht zijn dat het segregatie tegengaat. Zo moet het niet mogelijk moeten zijn om straten of buurten tegen te komen waar alleen in een buitenlandse taal gesproken wordt. Daarnaast is het ook belangrijk om buurten gemixt te bouwen, met huur- en koopwoningen.

Intimidatie

Iedereen moet zich namelijk veilig kunnen voelen, thuis en op straat. Dit terwijl bijvoorbeeld steeds meer jonge vrouwen negatieve ervaringen meemaken door seksuele straatintimidatie. Daarom moet seksuele straatintimidatie en intimidatie van mensen met een (semi-)publieke functie strafbaar worden.

Intrekken Nederlands Paspoort

De mogelijkheid moet bestaan dat de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken van plegers van terroristische misdrijven, alleen wanneer zij over een andere nationaliteit beschikken.

Levenseinde en euthanasie

Het CDJA is voorstander van de manier waarop euthanasie op dit moment mogelijk is in ons land. Nu steeds meer mensen in goede gezondheid ouder worden, is er steeds meer aandacht voor deze laatste fase van het leven. In deze fase gaan vragen over zingeving en ethische afwegingen een grotere rol spelen, vooral als er sprake is van sterke geestelijke en lichamelijke achteruitgang, of zelfs ondraaglijk lijden.

Vrijwillig levenseinde is geen oplossing voor mensen die twijfelen aan de zin het leven. Er moet meer aandacht komen voor mensen die twijfelen aan de zin van het leven. Onderzoek toont aan dat wij een samenlevingsprobleem hebben. Achter de stervenswens van ouderen liggen vaak andere problemen verborgen: eenzaamheid, financiële zorgen of het gevoel er niet meer toe te doen. Het gaat ook vaker om kwetsbare ouderen die leven in een zwakkere sociaaleconomische positie. Wat ons betreft mogen deze problemen nooit de reden zijn dat ouderen hun leven als voltooid beschouwen. Als deze problemen een rol spelen, moeten we deze ouderen daarbij helpen, voor ze klaar staan. Dat is de plicht die wij als samenleving hebben. We moeten stoppen met praten over voltooid leven en gaan nadenken over de zin van het leven. Het CDJA vindt de nieuwe wet voltooid leven onverenigbaar met de kernwaarden van het CDA.

Online gokken

Het CDJA is voor een verbod om in Nederland online te gokken. De legalisering van online gokken heeft geleid tot aanzienlijk meer online vergokt geld en bovendien fors meer online gokverslaafden. Onder de huidige regelgeving pleit het CDJA voor veel strengere regels voor gokreclames en het streng toezien op naleving van de zorgplicht van gokaanbieders.

Online haat

Het CDJA pleit voor een meervoudige aanpak van online haat. Sociale mediabedrijven hebben de verantwoordelijkheid om online haat tegen te gaan. Daarnaast moet de politie de daders makkelijker kunnen opsporen en actief aanspreken op hun onlinegedrag, door bijvoorbeeld langs de deur te gaan; daarin juichen de ontwikkelingen in Europese wetgeving tegen anonimiteit op sociale media toe.

Preventie

De beste vorm van criminaliteitsbestrijding is criminaliteitspreventie. Daarom vinden wij als CDJA dat we moeten inzetten op het bieden van sociaal perspectief voor jongeren in kwetsbare omgevingen. Dit vereist een brede aanpak, op het gebied van onderwijs, ruimtelijke ordening, sociale voorzieningen en justitie.

Prostitutie

Het CDJA vindt dat de misstanden en mensenhandel in de prostitutie harder moeten worden aangepakt. Wij willen scherpe maatregelen tegen de uitbuiting van vrouwen, ook in de vergunde prostitutie.

Vooral vrouwen (meisjes) tussen de 18 en 21 jaar zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Daarom pleit het CDJA er onder andere voor de verhoging van de prostitutieleeftijd naar 21 jaar. En we pleiten voor een pooierverbod en verzwaren de verantwoordelijkheid van klanten. Daarnaast moeten uitstapprogramma’s en andere vormen van integrale hulpverlening beschikbaar zijn om prostituees een betere toekomst te bieden.

Responsieve en slagvaardige overheid

Het CDJA vindt dat de overheid actiever moet meedenken met de problemen die burgers ervaren en zich minder moet verschuilen achter de regels. De sociale rechtsstaat behoort namelijk tot de kern van de christendemocratie. Zo moeten uitvoeringsinstanties meer ruimte krijgen om inhoudelijk meer ‘maatwerk’ te kunnen leveren. Het doel moet hierbij zijn dat ongelijke gevallen dermate ongelijk worden behandeld dat uiteindelijk gelijkheid in de uitkomst wordt behaald.

Het CDJA is van mening dat er onvoldoende oog is voor de uitvoerbaarheid van overheidsplannen. Dit leidt namelijk tot onrealistische verwachtingen en afhankelijkheid. Hierdoor raken burgers het vertrouwen kwijt in het probleemoplossend vermogen van de overheid. Het uitgangspunt bij nieuwe wet- en regelgeving moet zijn om burgers meer zelfredzaam te laten zijn.

Sociale advocatuur & rechtsbijstand

Het CDJA vindt dat er meer geld moet naar de sociale advocatuur, zodat ook voor kwetsbare burgers met een kleine beurs de weg naar de rechter altijd openstaat. Daarbij mag van de commerciële advocatenkantoren een grotere bijdrage aan de sociale advocatuur worden verwacht. Daarnaast moeten gerechtelijke procedures waar nodig worden voorkomen met het gebruik van mediators, hierdoor kan de rechterlijke macht (deels) worden ontlasten.

Softdrugs/Coffeeshops

Het CDJA is tegen legalisering van softdrugs. We mogen drugs niet normaliseren, echter moet hard ingezet worden op preventie. Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik.

Het CDJA pleit voor het terugdringen van het aantal coffeeshops, met name in de buurt van scholen en sportverenigingen.

Taakstraffen

Het CDJA is tegen (uitbreiding) van het taakstrafverbod. Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel, echter is het verplicht opleggen van een celstraf voor daders van geweld tegen hulpverleners als passende sanctie te opportunistisch. Rechters moeten namelijk in ieder specifieke geval rekening kunnen houden met bijzondere omstandigheden om maatwerk te leveren. Bovendien bestaat er in het strafrecht al extra aandacht voor de ernst van geweld tegen personen belast met een publieke taak. De maatschappij mag erop vertrouwen dat rechters een zorgvuldige straf opleggen die in verhouding staat tot de ernst van de daad. Vergelding voor slachtoffer(s) is hierbij uiteraard een belangrijk onderdeel.

TBS

De TBS dient gehandhaafd te blijven om daders met een gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van geestvermogen te behandelen en een perspectief op genezing en terugkeer te bieden. Risico’s voor de samenleving dienen daarbij stevig beperkt te worden.

Transgenderwet

Het CDJA omarmt de goede intenties van de Transgenderwet, echter vinden wij het onverstandig dat er geen verklaring meer nodig is van een deskundige om het geslacht (juridisch) te wijzigen en kinderen onder 16 jaar hun geslachtsregistratie juridisch mogen veranderen. Wel staat het CDJA open voor andere waarborgen bij wijziging van sekseregistratie. Het zelfbeschikkingsrecht is van fundamenteel belang, echter verdienen deze mensen goede en zorgvuldige begeleiding ter voorkoming van een lichtzinnig besluit.

Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is van fundamenteel belang in een gezonde democratische rechtsstaat. Het CDJA maakt zich echter zorgen om de toenemende platte omgang met de vrijheid van meningsuiting, waarin steeds meer een vrijbrief tot discrimineren, kwetsen en kleineren van mensen en groepen wordt gelezen. Desalniettemin moet alles in Nederland bespreekbaar zijn. Wij als samenleving bepalen waar de grenzen van vrijheid van meningsuiting liggen. De paradox van de vrijheid in een democratie brengt met zich mee dat juist ter bescherming van de vrijheden van de democratische rechtsstaat het soms noodzakelijk is om die vrijheden te beperken.

Weerbaarheid samenleving

Het CDJA pleit voor investeren in de weerbaarheid van de samenleving tegen drugscriminelen. Hierbij pleiten we voor extra aandacht voor advocaten, agrariërs en kwetsbare groepen, zoals jongeren in kwetsbare wijken.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00