Economische zaken en klimaat

Terug naar alle standpunten

Afwikkeling Groningen

De gaswinning heeft vergaande gevolgen voor de Groningers en benadrukt dat de veiligheid en het welzijn van de inwoners voorop moeten staan. Het CDJA pleit voor een eerlijke en adequate afhandeling van schade en een ruimhartig beleid ten aanzien van het vergoeden van materiële en immateriële schade. Daarnaast is het CDJA voorstander van het bieden van ondersteuning aan de Groningers bij het versterken van hun huizen en het herstellen van de leefbaarheid in de regio. De afwikkeling van de gaswinning in Groningen moet op een zorgvuldige en rechtvaardige manier gebeuren. Dit omvat niet alleen het compenseren van geleden schade, maar ook het betrekken van de Groningers bij de besluitvorming en het herstellen van het vertrouwen in de overheid.

Arbeidsmarkt

Een belangrijke reden voor bedrijven om zich in een land te vestigen is goede beschikbaarheid van adequaat opgeleid personeel. Daarom moet er geïnvesteerd worden in onderwijs en arbeidsmarkt. Het is essentieel dat werknemers beschikken over de juiste vaardigheden en dat er een goede match is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het CDJA pleit voor investeringen in onderwijs en opleidingen die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt, zodat jongeren goed voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen.

CCS

Carbon Capture and Storage (CCS) is onontbeerlijk voor het halen van de klimaatdoelen. Hoewel geen eindoplossing, is elke voorkomen emissie belangrijk. Rijksoverheid moet CCS-projecten steunen met garanties en eventueel staatsdeelneming.

Circulaire economie

Nederland moet samen met de EU de levensduurverlenging van producten bevorderen door duurzaam ontwerp te stimuleren en reparatie, hergebruik en recycling van producten aan te moedigen. Dit kan onder meer inhouden dat ontwerprichtlijnen voor duurzaamheid en herstelbaarheid worden ingevoerd, netwerken voor reparatie en hergebruik worden opgezet en consumentenvoorlichting over circulariteit wordt verbeterd.

We moeten overconsumptie erkennen en terugdringen door duurzame consumptiepatronen te bevorderen, onder meer door etiketteringsregelingen voor duurzame producten (groene labels) en prijsmechanismen die de milieukosten internaliseren.

Nederland moet in de EU pleiten dat de circulaire economie als hefboom moet worden gebruikt om de afhankelijkheid van autocratische regimes te verminderen door een efficiënt gebruik van grondstoffen te bevorderen, afval en vervuiling terug te dringen en in te zetten op duurzaam gebruik. Met name voor grondstoffen voor dual use, zoals chemicaliën, nucleaire isotopen en schaarse grondstoffen.

CO2-Uitstoot Verkeer

De CO2-uitstoot in het wegvervoer moet worden teruggebracht naar 0% door in te zetten op elektrificatie van het wegverkeer.

Commissie voor Digitale Zaken

Het CDJA pleit voor de voortzetting van de commissie voor Digitale Zaken. Digitalisering heeft een zodanige impact op onze samenleving dat het goed is dat er een aparte commissie voor is in de Tweede Kamer. Daarnaast pleiten wij ervoor dat één ministerie eindverantwoordelijk wordt ervoor.

Data

Data is toenemend een geopolitiek thema. Terecht zijn er zorgen over dataopslag buiten Europa. Toenemende opslag in Nederland of Europa vraagt ook om keuzes op het gebied van datacenters. Het CDJA pleit voor een realistischere houding, bijvoorbeeld datacenters, mits ze zo duurzaam mogelijk zijn opgezet. Hyperscale Datacenters zijn wat ons betreft qua grootte en impact minder wenselijk.

Digitale infrastructuur

Digitale infrastructuur is het fundament onder onze sterke digitale positie. Nederland was decennia één van de eerste met Atlantische zeekabels, goede datacenterfaciliteiten en bezit nu een van de meest energie-efficiënte supercomputers ter wereld. Deze positie kan alleen behouden worden als er blijvend wordt geïnvesteerd in de infrastructuur.

Duurzaam vestigingsklimaat

Het CDJA hecht ook veel waarde aan duurzaamheid en innovatie. Het bevorderen van een duurzaam ondernemingsklimaat en het stimuleren van innovatie door zijn volgens het CDJA cruciaal voor het versterken van het vestigingsklimaat. Het CDJA pleit voor een transitie naar een duurzame en circulaire economie en het ondersteunen van innovatieve bedrijven en startups.

Duurzaamheidsbeleid

Het CDJA vindt dat de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid zowel bij industrie, consument en overheid ligt. De industrie moet klimaatvriendelijkere productiemethode adopteren, consumenten moeten een duurzaam consumptiepatroon aanwennen, en de overheid moet door middel van normering en beprijzing de kaders voor een duurzame economie scheppen.

Duurzame innovatie

Het CDJA staat voor duurzame innovatie als cruciale pijler voor de toekomst. Wij pleiten voor ambitieus beleid dat investeert in onderzoek en ontwikkeling van duurzame technologieën. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is essentieel om deze transitie te versnellen.

Energieopwekking

Het knelpunt in het tegengaan van klimaatverandering is de energietransitie die vast dreigt te lopen. Een sterke regie op het bouwen van nieuwe energie-opwek- en elektriciteitsinfrastructuur vanuit de landelijke overheid is daarom nodig. Het CDJA pleit voor meer investeringen in de netverzwaring en opwekcapaciteit van (lokale) overheden. Investeer in goede procesbegeleiders en ga vanaf het begin projecten met omwonenden aan tafel.

Gasvrij Nederland

Het CDJA hecht groot belang aan de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en kernenergie. Gedurende transitie is gas echter een beter alternatief dan andere fossiele brandstoffen zoals bruinkool, steenkool of aardolie. Het CDJA pleit ervoor om zolang Nederland niet volledig duurzaam haar eigen energie kan opwekken gebruik te blijven maken voor aardgas als energiebron.

Gaswinning Groningen

De gaswinning in Groningen heeft een ernstige impact gehad op de levens van de Groningers en de veiligheid van de regio. De veiligheid van de Groningers moet altijd voorop staan. Dit betekent dat er alles aan gedaan moet worden om verdere schade als gevolg van gaswinning te voorkomen. Er moet adequate en proportionele compensatie komen voor de mensen die materiële en immateriële schade hebben opgelopen door de gevolgen van de gaswinning.

Groene energie

Nederland moet zich inzetten om tenminste 32% van alle energie in 2030 hernieuwbaar op te wekken. Daarbij is onderzoek naar duurzame energiebronnen van groot belang. Tegelijkertijd dient de energieonafhankelijkheid van Nederland en andere Europese lidstaten van externe partners te worden vergroot.

Nederland heeft zich in het Klimaatakkoord vastgelegd aan een doel van 70% duurzame elektriciteit. Hierbij is diversificatie van bronnen belangrijk. Om ook wind op land te blijven stimuleren verplichten we burgerdeelname in windmolenprojecten. Dat kan door een verplicht percentage eigendom van omwonenden of een omgevingsfonds waarin winst ten bate van de omgeving wordt afgeroomd.

Innovatie

Het CDJA gelooft dat innovatie moet worden gestimuleerd door middel van een gunstig ondernemersklimaat, waarin bedrijven worden aangemoedigd om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het CDJA benadrukt ook het belang van technologische vooruitgang en digitalisering. Technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en big data hebben het potentieel om grote vooruitgang te boeken op verschillende gebieden, zoals gezondheidszorg, mobiliteit, energie en veiligheid. Het CDJA pleit voor een actieve benadering van deze ontwikkelingen, waarbij wordt gekeken naar zowel de kansen als de mogelijke risico’s en ethische vraagstukken.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

IMVO-wetgeving creëert een gigantische administratielast voor ondernemers, wat mogelijk leidt tot een ernstige aantasting van het Nederlandse vestigingsklimaat. Daarom is het cruciaal dat IMVO-wetgeving in samenwerking met een grote coalitie van ontwikkelde economieën wordt ingevoerd, zodat er geen sprake is van een weglekeffect. Bij voorkeur zou het CDJA de volledige OESO-richtlijnen op het gebied van IMVO in EU-verband willen implementeren.

Kernenergie

Het CDJA vindt kernenergie een noodzakelijke toevoeging aan ons toekomstig energiesysteem en is daarom voorstander van de bouw van Borssele II & III. Er moet daarnaast gewerkt worden aan een sterke nucleaire kennisinfrastructuur en de mogelijkheid voor meer centrales in Nederland, eventueel in de vorm van Small Modular Reactors.

Kunstmatige intelligentie

Bij AI en andere innovaties moeten de excessen en hoge risico’s gereguleerd worden en aan de andere kant moeten publieke alternatieven en tools met laag risico’s ondersteund worden om bij te blijven als Nederland en Europa. Aan deze innovaties zit ook een geopolitiek aspect, alleen reguleren is te weinig. Er moet ook ruimte zijn voor innovatie.

Marktwerking en duurzaamheid

Er moet aandacht blijven voor de rol die marktwerking bij de verduurzaming van de energiesector kan spelen, waarbij gespreide verantwoordelijkheid belangrijk is. Biedt lokale verbanden en gemeenschappen de mogelijkheid zelf energie op te wekken. De voorgestelde Groene Coöperatie kan daarbij een stimulerende rol spelen.

Mijnbouw op eigen bodem

De illegale invasie van Oekraïne heeft laten zien dat het gevaarlijk kan zijn om afhankelijk te zijn van andere landen voor je energievoorziening. Tegelijkertijd lijkt de westerse wereld een nieuwe afhankelijk te ontwikkelen: kritieke grondstoffen. Kritieke grondstoffen, zoals lithium, zijn essentieel voor de digitale- en groene transitie. Maar, kritieke grondstoffen worden op dit moment vooral gemijnd in China. Om te voorkomen dat we onszelf wederom afhankelijk maken van systeem rivalen moeten EU-lidstaten zelf kritieke grondstoffen gaan mijnen op eigen bodem.

MKB

Het CDJA vindt dat het MKB ondersteunt moet worden bij (verdere) digitalisering. De EZK-ambitie om 75% van het MKB te laten werken met hoogtechnologische tools is daarbij een goede leidraad. Daardoor blijft onze MKB-sector ook innovatief en competitief.

Regeldruk

Om het vestigingsklimaat te verbeteren is het noodzakelijk om de administratieve lasten voor ondernemers te verminderen. Overbodige regels en procedures kunnen een remmend effect hebben op het ondernemerschap en de economische groei. Het CDJA pleit voor een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Rol van omwonenden

Wie de lasten draagt, moet ook van de lusten profiteren. Bij grote energieprojecten op land moeten omwonenden ook meedelen. Dat kan door een verplichte winstuitkering aan de omgeving, of een verplichte deelneming van omwonenden.

Stabiel fiscaal klimaat

De overheid moet kaders stellen om lange termijn denken bij ondernemers te bevorderen. Daarom is het van groot belang dat er een stabiel en voorspelbaar fiscaal klimaat is. Ondernemers moeten kunnen rekenen op een eerlijk belastingstelsel en een stabiel investeringsklimaat. Het CDJA zet zich in voor een evenwichtige belastingdruk en het stimuleren van investeringen in onder andere innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Vestigingsklimaat

Het CDJA gelooft dat een aantrekkelijk vestigingsklimaat essentieel is voor een gezonde economie en een bloeiend ondernemersklimaat. Wij streven naar een vestigingsklimaat waarin ondernemerschap gestimuleerd wordt en waarin bedrijven kunnen groeien en innoveren. Een gunstig vestigingsklimaat trekt investeringen aan, creëert banen en bevordert economische groei. Het is van belang dat Nederland een aantrekkelijke bestemming blijft voor zowel nationale als internationale bedrijven.

Waterstof

Waterstof is onontbeerlijk in de overgang naar een klimaat neutrale economie. De waterstofladder moet strikt worden gehanteerd en waterstof moet vooral worden ingezet als reactant. Experimenten met waterstof als warmtebron of brandstof in het vervoer moeten worden stopgezet.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00