Standpunten.

A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A.

Boeren kunnen bij uitstek bijdragen aan een op lokaal niveau gericht natuurbeheer.

De AOW-gerechtigde leeftijd dient te worden opgehoogd naar 68 jaar in 2020 en daarna te worden gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting.

Het is tijd voor een nieuwe benadering wanneer er wordt gepraat over asiel en integratie. De christendemocratie werkt niet meer mee aan populisme en platte symptoombestrijding. ​

Asielzoekers in Nederland hebben recht op een snelle en adequate asielprocedure.    De IND dient humaan onderzoek te verrichten naar de afkomst van vluchtelingen.    Kinderen mogen niet urenlang ondervraagd worden. De gehele asielprocedure    (aanvraag, beroep, hoger beroep) zou niet langer moeten duren dan 12 maanden.

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt beperkt tot langdurige ziekten van een bepaalde ernst. Tal van voorzieningen die niet aan deze criteria voldoen worden er niet meer ondergebracht om de AWBZ betaalbaar te houden.

B.

Het basispakket moet worden beperkt tot de daadwerkelijke basiszorg. Verdere verhoging van de eigen bijdrage moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Financieel rentmeesterschap staat centraal bij het Nederlandse begrotingsbeleid. Er wordt daadkrachtig gestreefd naar een begrotingsevenwicht waarbij niet een tekort van 3%, maar een begrotingsoverschot het doel is.​

Er dient een duidelijkere scheiding tussen theoretisch en ambachtelijk/-praktisch onderwijs te komen: benut de specifieke kwaliteiten van iedere leerling!

Iedereen in Nederland doet mee, bij voorkeur in een reguliere en betaalde baan. Voor hen die dit niet kunnen dienen kwalitatief hoogstaande, beschermde werkplaatsen aanwezig te zijn.

C.

Het CDJA zet in op een ordelijke transitie van een verbruikende naar een circulaire economie met aandacht voor een duurzame grondstoffenpolitiek.

De CO2-uitstoot in het wegvervoer moet worden teruggebracht naar 0% door in te zetten op onder andere elektrische auto’s, ook moet het wegennet zelf slimmer en duurzamer.

​Het CDJA steunt speciale programma’s voor draaideurcriminelen, gericht op zowel stevig straffen als effectieve behandeling.

D.

Bij de ingezette centralisatie van de Nederlandse politie moet er voldoende aandacht blijven voor een lokale aanpak. Lokale politiek heeft immers het beste inzicht in de lokale problematiek

Het CDJA wil geen verdere bezuinigingen op defensie maar wil juist investeren om de gestelde NAVO-normen weer te halen. ​

Een betere verdeling tussen officieren en manschappen is van groot belang van defensie.

De soevereiniteit van de Nederlandse regering om uiteindelijk te beslissen over de    inzet  van  de krijgsmacht dient gehandhaafd te blijven. Wel kunnen er voor    efficiëntie en toename van de slagkracht samenwerkingsverbanden worden    aangegaan.​

De (waargenomen) Brusselse bureaucratie en het democratische tekort van de EU    vragen om een adequate aanpak.  De positie van het Europese parlement dient    verder te worden versterkt en daarnaast moet de rol van de nationale parlementen    duidelijker worden. Aangezien hiervoor  (opnieuw) verdragswijzigingen nodig zijn is op    dit gebied grote zorgvuldigheid geboden.​

​Het CDJA staat kritisch tegenover directe vormen van democratie als een referendum, gekozen burgemeester en de gekozen minister-president.

​EU-lidstaten moeten nauwer gaan samenwerken bij het aangaan van energie- en grondstoffendeals met landen buiten de Europese Unie.

​Zet in op een periodiek overleg waarin de landen op het Europese continent gezamenlijk inzetten op effectieve en krachtige maatregelen voor vergroening van het milieu.

​Zet in op een bewuste verbruiker en stimuleer meer duurzame levenskeuzes. Alleen wanneer burgers en bedrijven milieubewuster handelen is echte duurzaamheidwinst te bereiken. De oplossing ligt niet alleen bij de overheid; het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met een belangrijke rol voor de samenleving.

​Sta voor een duurzame visserij en handhaaf gestelde Europese eisen in alle lidstaten.

E.

De staat dient geen fiscaal voorkeursbeleid voor het fulltime werken van beide ouders te voeren.

Het CDJA is tegen verkleining van de Kamers. We pleiten voor het handhaven van de Eerste Kamer en een actieve rol van het staatshoofd in formatie en regering.

De landelijke overheid dient terughoudend te zijn met het invoeren van uniformerende maatregelen die de ruimte van scholen beperken. Het CDJA is vanuit die optiek tegenstander van verplichte landelijke eindtoetsen.

Om op een mondiaal niveau te kunnen blijven participeren op politiek, economisch,    ecologisch, veiligheid- en humanitair gebied is Europa effectief en van belang voor    Nederland.

Om de eurozone toekomstbestendig te maken is controle en toezicht op banken en begrotingsregels noodzakelijk op Europees niveau. Het CDJA streeft naar verdere monetaire discipline maar wil de invulling van economische en begrotingszaken op het niveau van de lidstaten houden.

Een adequaat monetair/-economisch beleid blijft een van de belangrijkste pilaren van    de Europese samenwerking.

Het CDJA heeft een positieve houding richting de Europese Unie: het is een instrument voor het creëren en behouden van veiligheid, welvaart en democratische waarden in een steeds meer globaliserende wereld.

F.

De overheid draagt zorg voor goede fietspaden en -voorzieningen naar lokale behoeften.

Er dient meer bescherming te komen voor werknemers met een flexibel contract en er dient meer flexibilisering te komen voor werknemers met een vast contract, met uiteindelijk doel meer balans op de arbeidsmarkt te creëren. Kortom: flex is te flex en vast is te vast. De intrinsieke waarde van arbeid blijft het uitgangspunt.

G.

Alleen via structurele wijzigingen op Europees niveau kan een duurzame collectieve landbouwsector ontstaan. De herziening van het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid in 2013 biedt daarvoor goede kansen. Voor alle landen moeten dezelfde regels gelden om echte milieuwinst te behalen en oneerlijke concurrentie te voorkomen. Speciale aandacht moet er daarbij zijn voor startende agrarische ondernemers.

Het gezin vormt de kern van de maatschappelijke orde. Voor een toekomstgericht Nederland is een actief en samenhangend gezinsbeleid van groot belang. De verschillende gezinsvormen dienen daarbij gelijkwaardig te worden behandeld.

Gezinsbeleid dient structureel door te werken in andere beleidssectoren zoals onderwijs en sociale zaken. Het CDJA wil het makkelijker maken voor ouders om werk en de zorg voor hun kinderen te combineren. Daarbij willen we inzetten op toegankelijke kinderopvang en meer opvangmogelijkheden door flexibele arbeidstijden.

Het CDJA zet in op extra maatregelen langs spoorlijnen in de regio om overlast van met name goederenvervoer tegen te gaan.

Samenwerking met andere landen in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit is van groot belang en dient krachtig ondersteund te worden.

Stimuleer de oprichting van een Groene Coöperatie waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld geld inleggen, actief meebesturen en waar milieu-innovaties en verbeteringen worden gestimuleerd en medegefinancierd.

Nederland moet zich inzetten om tenminste 14% hernieuwbare energie in 2020 op te wekken. Daarbij is onderzoek naar duurzame energiebronnen van groot belang. Tegelijkertijd dient de energieonafhankelijkheid van Nederland en andere Europese lidstaten van externe partners te worden vergroot.

Het CDJA vindt dat het niet aan de politiek is om een ordening aan te brengen in    grondrechten. Het is aan de rechter om in individuele gevallen een belangenafweging    te maken.

H.

Woningbouwcorporaties dienen actief te zijn op de sociale huurmarkt. Private partijen krijgen meer ruimte in het midden/-topsegment van de huurmarkt.

De hypotheekrenteaftrek wordt in een aparte tariefbox van 40% geplaatst. Daar kunnen huiseigenaren de hypotheekrente van hun huis tot een waarde van € 450.000 aftrekken. Aflossing van de hypotheek in 30 jaar is verplicht. Bij invoering van de door het CDJA gewenste vlaktaks zal er automatisch ook worden geanticipeerd op een beperking van de hypotheekrenteaftrek.

I.

Het is voor de toekomst van Nederland essentieel kenniswerkers te verwelkomen als    ze een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving en Nederlandse    economie.

Innovatie is in eerste aanleg een zaak van bedrijven zelf. De overheid kan hierbij wel een platformfunctie vervullen.

Er moet oprechte aandacht zijn voor integrerende jongeren die zich vaak in een    lastige spagaat bevinden tussen de eigen cultuur en de Nederlandse samenleving.    Opname in onze maatschappij via scholing, verenigingen en stage/werk is daarbij van    groot belang, evenals een actieve deelname van jongeren zelf.

Het leren van de Nederlandse taal en cultuur is van groot belang om volop mee te doen in onze samenleving. Daarbij worden de kosten eerlijk verdeeld tussen ontvanger en aanbieder via een sociale terugbetaalconstructie.

Er moet meer geïnvesteerd worden in regionale en internationale spoorverbindingen, zodat ook de regio profiteert en grensgebieden beter met elkaar verbonden worden.

In het Arabisch-Israëlisch conflict draagt Nederland actief bij aan vrede via een tweestatenoplossing. Schending van mensenrechten vanuit beide partijen worden consequent veroordeeld.

J.

Zorg ervoor dat jonge boeren kunnen innoveren en concurreren door steun vanuit het plattelandsontwikkelingsplan

Het CDJA roept de overheid op om samen met gemeenten een integrale visie op jongerenhuisvesting te ontwikkelen met daarin concrete stimuleringsmaatregelen zoals bouwkundige aanpassing, geclausuleerde grondverkoop en flexibelere huurregels.

Het CDJA is voor de aanschaf van de JSF, maar wil wel adequaat monitoren hoe de kosten/baten zich ontwikkelen. Drones worden aangeschaft met inachtneming van de gewenste ontwikkeling van het internationaal krijgsrecht.

K.

De christendemocratie neemt nadrukkelijk stelling tegen het doorgeschoten      Angelsaksisch marktdenken en het daarmee samenhangende ongebreideld     kapitalisme.

Het CDJA stelt subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring centraal. Wij streven daarom naar een kleine overheid die ruimte biedt aan maatschappelijke initiatieven.

Het CDJA heeft een grote voorkeur voor de menselijke maat en dus kleinere scholen die primair gericht zijn op de student. Persoonlijke aandacht is in het onderwijs van essentieel belang!

Het CDJA streeft naar een samenleving zonder afgedwongen fusies en flitskapitaal    en waarin kleinschaligheid centraal staat.

L.

Bescherm melkveehouders tegen overmatige marktwerking en zorg voor een eerlijke prijs. Dit kan onder andere door marktwerking juist te stimuleren onder de leveranciers van levensmiddelen.

Het CDJA staat voor een duurzame agrarische sector waarbij innovatie in de landbouw, tuinbouw en natuurbeheer bij elkaar komen.

Het CDJA is binnen de context van de basisbeurs voor de langstudeerboete, maar wil dat studenten die een medische indicatie hebben of een bestuurlijke functie bij onder andere een studentenvereniging of politieke partij vervullen worden vrijgesteld.

M.

Mantelzorg moet actief worden ondersteund en de mogelijkheid tot zorgverlof moet worden uitgebreid.

Er moet aandacht blijven voor de rol die marktwerking bij de verduurzaming van de energiesector kan spelen, waarbij gespreide verantwoordelijkheid belangrijk is. Biedt lokale verbanden en gemeenschappen de mogelijkheid zelf energie op te wekken. De voorgestelde Groene Coöperatie kan daarbij een stimulerende rol spelen.

Het CDJA is tegenstander van het invoeren van minimumstraffen. Wij staan voor de vrijheid van rechters om afhankelijk per zaak en omstandigheid te straffen.

Mensvorming dient in het Nederlandse curriculum in alle onderwijslagen en niveaus meer aandacht te krijgen.

Mensenrechten moeten centraal staan in het buitenlands beleid van Nederland. Tevens hechten wij eraan om ook de plichten van de mens een nadrukkelijke plaats te geven

Het CDJA staat voor menselijke waardigheid en acht het leven vanaf conceptie tot de natuurlijke dood beschermwaardig. Voor nutsdenken rondom het menselijk leven is geen ruimte.

De discussie budgetbeheersing versus marktwerking dient niet de boventoon te voeren in de discussie over zorgkosten.

Nederland dient binnen de draagkracht van het defensieapparaat verantwoordelijkheid te nemen voor vrede en veiligheid in de wereld. De militairen die op missie gaan dienen ruime bevoegdheden te hebben om hun taak adequaat uit te voeren.

N.

De diepgaande relatie met de Trans-Atlantische partners blijft gehandhaafd in NAVOverband. Om de positie van Nederland ten opzichte van de VS te versterken draagt Nederland in de toekomst meer bij aan de NAVO.

Er dient een einde te komen aan de wildgroei van opleidingen op zowel MBO, HBO als WO die onderling sterk overeenkomen. Hier ligt een belangrijke rol bij de onderwijsinstelling zelf.

O.

Op ontwikkelingshulp wordt niet bezuinigd gezien het belang van deze uitgaven voor mensen uit de derde wereld. Uiteraard blijven we wel altijd streven naar efficiëntere besteding van het geld én naar participatie door private/particuliere partijen. De 0,7%norm BNP blijft bestaan.

Er dient blijvende aandacht te zijn voor ouders die moeilijkheden ondervinden bij het opvoeden van hun kinderen. De overheid heeft in principe hierin een faciliterende rol, onder meer door te zorgen voor laagdrempelige instanties waar ouders terecht kunnen met hun problemen.

P.

Het Rijnlandse Model, met overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers, biedt    de uitgelezen mogelijkheid om ook de zaken zonder economische waarde te    beschermen. Winst en economie staan ten dienste van de mens.

De politiek moet nadrukkelijk prioriteiten durven stellen met betrekking tot de inzet van politiecapaciteit.

Privacy is een kernpunt voor het CDJA. Wetgeving die privacy wil beperken moet met grote voorzichtigheid worden benaderd. Proportionaliteit moet daarbij voortdurend centraal staan.

Preventie heeft grote mogelijkheden om de gezondheid van mensen langer goed te houden en als zodanig minder gebruik te maken van de diverse zorgvoorzieningen. Hogere accijnzen op producten waarvan vaststaat dat ze significant ongezond zijn behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Het is van belang dat het praktisch gerichte mbo, en in mindere mate het hbo, een goede aansluiting bij het werkveld vinden en houden. Door deze combinatie van leren en werken (duaal leren) wil het CDJA het praktische onderwijs toekomstbestendig houden.

De positie van slachtoffers dient niet in strafzaken maar daaromheen verstevigd te worden door bijvoorbeeld betere nazorg tijdens en na het proces.

Vanuit onze christendemocratische waarden verzetten we ons tegen populisme en kortetermijndenken in de politiek en staan we voor het durven nemen van moeilijke maar noodzakelijke beslissingen.

Q.

Helaas we hebben geen standpunten die beginnen met de letter Q. Vind jij dit nu ook heel jammer? Kom dan eens langs bij de werkgroepen en help ons en mooi standpunt vormen dat begint met deze prachtige letter.

R.

Radicalisering proberen we te voorkomen door de bestaande samenwerking tussen organisaties te waarderen en te intensiveren.

De overheidstaken worden nadrukkelijk herijkt, waarbij de collectieve sector op   sommige terreinen terugtreedt en inzet op de-institutionalisering ten gunste van de burger. Dat past bij de immateriële agenda van het CDJA: meer ruimte voor de samenleving.

Ouderlijke rechten en plichten hebben voorrang op staatsgericht handelen. Het handelen van de staat dient dan ook te allen tijde ondersteunend van aard te zijn, zoals bij het helpen vinden van een goede balans tussen gezin, werk en samenleving.

S.

Het CDJA wil voor korte vluchten de regelgeving wijzigen zodat regionale luchthavens Schiphol kunnen ontlasten. Intercontinentale vluchten blijven aan Schiphol toebedeeld.

Het CDJA wil een mentaliteitsomslag betreffende schulden bewerkstellingen. Schulden   moeten worden afgelost en de spaarzin dient bij de Nederlandse burgers meer gestimuleerd te worden.

Het beste sociale vangnet is de eigen omgeving. De overheid moet het aandurven mensen actief te stimuleren en niet alle zorg op het bordje van de overheid neer te laten komen.

De overheid heeft een stimulerende en soms sturende rol in het behoud van solidariteit tussen generaties. De uitdagingen voor de komende decennia zijn groot en kunnen alleen worden behaald wanneer deelbelang wordt verwisseld voor algemeen belang.

Het CDJA wil dat starters vanuit de overheid meer gesteund worden om door de opstartfase heen te komen, bijvoorbeeld door fiscale voordelen in het eerste jaar dat een onderneming bestaat.

De studiefinanciering bij de eerste studie moet worden gehandhaafd; net als het lage wettelijke collegetarief bij vervolgstudies. Studenten krijgen al vanaf het MBO de mogelijkheid om maximaal zes jaar van de OV-studentenkaart gebruik te maken.

Vanuit de subsidiariteitsleer willen we dat bij de aanpak van maatschappelijke problemen de praktische, persoonlijke en lokale inzet en kennis meer centraal komt te staan.

Subsidiariteit dient centraal te blijven staan in het functioneren van de Europese Unie. Zaken dienen op lokaal, regionaal of nationaal niveau geregeld te worden zolang ze daar het beste georganiseerd kunnen worden.

T.

Taakstraffen voor lichtere misdrijven dienen gehandhaafd te blijven.

De TBS dient gehandhaafd te blijven om daders met een gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van geestvermogen te behandelen en een perspectief op genezing en terugkeer te bieden. Risico’s voor de samenleving dienen daarbij stevig beperkt te worden.

Om in aanmerking te komen voor sociale huurwoning is niet enkel het inkomen maar  ook de duur van het arbeidscontract van belang

U.

Ken de grenzen van de Europese Unie. Landen moeten op diverse gebieden zoals   uitgewerkt in de Kopenhagen-criteria daadwerkelijk klaar zijn voor toetreding.    Toetreding van Turkije lijkt daarom ver weg. Wel dient het Europese    nabuurschapsbeleid versterkt te worden. Hierdoor kunnen veel wederzijdse voordelen    van samenwerking ook zonder toetreding van een buurland gerealiseerd worden.

De overheid functioneert als schild voor de zwakkeren. Naast het recht op solidariteit en een menswaardig bestaan hebben mensen ook plichten zoals het zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan zonder/met zo weinig mogelijk steun van de overheid.

Zij die een uitkering ontvangen, dienen zich actief in te zetten voor de samenleving.

V.

Er worden internationale afspraken gemaakt over de verduurzaming van de luchtvaartsector.

Zowel binnen het wegvervoer als het openbaar vervoer wil het CDJA betere spreiding van de verkeersdruk. Het CDJA wil daarom spitsmijden zowel voor privé als zakelijk reizen belonen.

De overheid investeert meer in slimme verkeerstechnologieën in samenwerking met het bedrijfsleven.

Het CDJA is voorstander van een vlaktaks met één uniform belastingtarief en een stevige belastingvrije voet.

Vluchtelingen voor oorlog, onderdrukking of vervolging dienen primair in de omgeving van de brandhaard te worden opgevangen door buurlanden en de VN. Nederland betaalt hiervoor een bijdrage om dit belangrijke humanitaire werk mogelijk te maken.

Het CDJA wil de reizigerscapaciteit op het Nederlandse spoornetwerk vergroten om de drukte het hoofd te bieden en de toegankelijkheid te waarborgen.

Zorgen heeft het CDJA over de toenemende platte omgang met de vrijheid van meningsuiting, waarin steeds meer een vrijbrief tot discrimineren, kwetsen en kleineren van mensen en groepen wordt gelezen.

Het CDJA zal altijd blijven staan voor de vrijheid van onderwijs en de prominente plek van ouders bij de opvoeding en vorming van hun kinderen. De eis tot onderschrijven van de schoolgrondslagen blijft gehandhaafd.

W.

Handel en het beschermen van economische belangen in het buitenland blijft een speerpunt van het Nederlandse buitenlandse beleid. Daarbij wordt handel ook aangewend als efficiënte optie voor ontwikkelingshulp. De WTO en de zogenaamde Doha-onderhandelingen spelen daarbij een belangrijke rol.

Het CDJA erkent de noodzaak van een bedrijfsvoering die niet alleen gericht is op winst, maar inzet op een gebalanceerde omgang met mens, natuur en milieu.

Het CDJA zet in op het principe ‘van werk naar werk’. De maximale WW-duur wordt verkort naar 12 maanden, waarbij de werkloze 80% van het laatstgenoten salaris ontvangt. Naast een sollicitatieplicht is er ook een scholings- en trainingsplicht.

X.

X-factor standpunten, die zoeken wij. Help jij ons een nieuw standpunten vormen met de letter X voor op deze plaats? Kom dan snel eens langs bij de werkgroepen!

Y.

Yeah! Hier is ruimte voor een nieuw standpunt, bezoek snel eens onze werkgroepen en help ons een nieuw standpunten vormen beginnend met de letter Y

Z.

Voldoende en goed geschoold personeel dreigt in de zorg een probleem te worden. De maatschappelijke waardering voor verzorgenden die in de zorg werkzaam zijn dient dan ook op een passende manier terug te komen in de scholing en arbeidsvoorwaarden.

Zorgverleners worden meer betrokken bij de verdeling van de zorgbudgetten, waarbij budgetbeheersing een centraal thema is. De overheid biedt in overleg met de beroepsgroep de kaders voor medisch handelen in geval van hoge kosten.

ZZP’ers wordt meer dan nu al het geval is de mogelijkheid geboden zich te verzekeren en samen met anderen, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie, pensioen op te bouwen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de zelfstandige zonder personeel.

Het CDJA is voor een keuzesysteem in de vorm van zorgvouchers als alternatief    voor het persoonsgebonden budget. Meer complexe zorg moet door de professionals    worden ingekocht om misbruik van hulpbehoevenden te voorkomen.

Zorgverleners worden meer betrokken bij de verdeling van de zorgbudgetten, waarbij budgetbeheersing een centraal thema is. De overheid biedt in overleg met de beroepsgroep de kaders voor medisch handelen in geval van hoge kosten.

Werkgroepen.

De werkgroepen zijn het inhoudelijke hart van het CDJA. Hier wordt door leden uit het hele land nagedacht over alle mogelijke onderwerpen. Werkgroepen schrijven resoluties en visiestukken, leggen werkbezoeken aan politici, bedrijven en andere organisaties af en organiseren en bezoeken lezingen. Kortom: de werkgroepen bruisen!

Wil jij helpen het aantal standpunten op deze pagina uitbreiden? Kom dan eens langs bij een van onze werkgroepen