Volksgezondheid, welzijn, en sport

Terug naar alle standpunten

Betaalbaarheid zorg

Om goede zorg voor toekomstige generaties betaalbaar te houden moet een systeemverandering plaatsvinden. Van meer zorg, geld en personeel moet het accent meer naar gezondheid en levensstijl. Vanuit de gedachte van gespreide verantwoordelijkheid is gezond leven een gemeenschappelijk goed.

Het CDJA is voor actievere voorlichting bij gezinnen, verenigingen en scholen. Daarnaast moeten onder meer perverse marktprikkels worden gecorrigeerd door ongezond voedsel duurder te maken. Naast het Nationaal Preventieakkoord uit 2018 zijn extra maatregelen noodzakelijk in het belang van het individu en de volksgezondheid.

Eenzaamheid

Eenzaamheid onder vooral jongeren en ouderen is een urgent maatschappelijk probleem. In de coöperatieve samenleving hebben we elkaar altijd nodig en zijn gedeelde ervaringen belangrijk om het idee levend te houden dat we één gemeenschap vormen. Nieuwe ontmoetingen zijn ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de toenemende eenzaamheid onder jongeren.

Het CDJA pleit daarom voor een maatschappelijk initiatief tegen eenzaamheid. We stimuleren lokale initiatieven die samenhangen met de zorg voor jongeren en betrokkenheid van sport, onderwijs en aanpalende sectoren. Daarnaast moet de ontmoeting van jongeren en ouderen worden aangemoedigd, bijvoorbeeld door een vrijwillige maatschappelijke diensttijd en woonplekken waar jongeren betaalbaar kunnen samenleven met ouderen.

Huisartsenzorg

Het CDJA vindt het problematisch dat steeds meer huisartsen als Zzp’er aan de slag gaan en huisartsenpraktijken worden overgenomen door commerciële partijen. De huisarts is laagdrempelig, kan persoonlijke zorg aanbieden en kent de patiënt achter de vraag. Ook heeft de huisarts als enige een totaaloverzicht. Mensen met een vaste huisarts leven langer, zijn gezonder en maken minder kosten.

Door verlaging van de administratieve taken en minder regelzucht van zorgverzekeraars moet het huisartsen-vak aantrekkelijker worden. Beginnende huisartsen die een praktijk willen starten of overnemen financiële steun krijgen.

Mantelzorg

Mantelzorg moet actief worden ondersteund en de mogelijkheid tot zorgverlof moet worden uitgebreid. Het CDJA pleit daarom voor meer waardering van onbetaalde zorg die mantelzorgers verlenen.

Er moet daarom betere ondersteuning voor mantelzorgers komen via cao’s, meer en eenvoudiger aanbod van respijtzorg en meer aandacht voor scholieren en studenten die mantelzorg bieden.

Marktwerking in de zorg

Het CDJA vindt dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten. De liberalisatie van afgelopen decennia heeft als ongewenst bijeffect gehad dat de menselijke maat in het zorgaanbod is kwijtgeraakt. Om de patiënt weer centraal te stellen, moet er meer samenwerking en minder marktwerking komen in de zorg. Hierbij zitten zorgverzekeraars minder op de stoel van de artsen.

Ouderenzorg

Inzet op goede ouderenzorg is voor het CDJA vanzelfsprekend. Met meer kleinschalige verpleeghuizen en andere slimme combinaties met wonen, willen wij liefdevolle zorg zoveel mogelijk dichtbij brengen.

Jonge mensen kunnen veel leren van de generatie die ons land heeft opgebouwd. Daarom pleit het CDJA voor meer mogelijkheden tot ontmoeting tussen generaties, bijvoorbeeld door het opnemen van een zorgstage in het voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd

Ziekenhuiszorg

Het CDJA vindt dat de ziekenhuiszorg in de regio moeten worden gewaarborgd. Hierbij maken we een duidelijk onderscheid tussen regioziekenhuizen en de gespecialiseerde topcentra. Voor de belangrijkste basis- en acute zorg kan iedereen dichtbij in het eigen regioziekenhuis terecht.

Zorg & Innovatie & ChatGPT (AI)

Wij stimuleren voluit de innovatie in de zorg. Nieuwe behandelingen, videoconsults met je arts en het gebruik van data en nieuwe technologie bieden heel veel nieuwe mogelijkheden om de zorg voor patiënten te verbeteren, het werk van professionals te ondersteunen en kosten te besparen.

Het CDJA is kritisch op de toepassing van AI-chatsbots in de gezondheidszorg, niettemin heeft het de potentie om in de (nabije) toekomst als waardevol hulpmiddel voor artsen te kunnen dienen. AI-chatbots kunnen echter nooit de plaats van de arts innemen. De arts blijft verantwoordelijk om de verkregen informatie kritisch te beoordelen, voordat het wordt toegepast in de praktijk.

Zorgbudgetten

Zorgverleners worden meer betrokken bij de verdeling van de zorgbudgetten, waarbij budgetbeheersing een centraal thema is. De overheid biedt in overleg met de beroepsgroep de kaders voor medisch handelen in geval van hoge kosten.

Zorgpersoneel

Voldoende en goed geschoold personeel dreigt in de zorg een probleem te worden. De maatschappelijke waardering voor verzorgenden die in de zorg werkzaam zijn, dient dan ook op een passende manier terug te komen in de scholing en arbeidsvoorwaarden.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00