Begrotingsbeleid

Het CDJA is voor een solide financieel overheidsbeleid door middel van anticyclisch begrotingsbeleid. Dat betekent dat we de begroting inzetten om de economie te stabiliseren. In hoogconjunctuur moeten additionele inkomsten gebruikt worden om buffers op te bouwen, en in crises dient de overheid de economie te stabiliseren door uitgaven op peil te houden en de staatsschuld te laten oplopen.

Daarnaast moet er daadkrachtig worden gestreefd naar een begrotingsevenwicht waarbij niet een tekort van 3%, maar een begrotingsoverschot het doel is.​

Eenverdieners

In Nederland worden eenverdieners zwaarder belast dan tweeverdieners. Het CDJA is van mening dat werken moet lonen, voor iedereen. Wij zijn van mening dat huishoudens met gelijk inkomen in alle gevallen gelijk moeten worden belast.

Emissie Beprijzing

Het CDJA moet zich inzetten om nationaal en internationaal (bijv. in OESO-verband) de maatschappelijke kosten van de uitstoot van broeikasgassen op de vervuiler te verhalen door middel van beprijzing. De opbrengsten hiervan moeten worden ingezet voor de bouw van emissievrije infrastructuur en het ondersteunen van groepen voor wie de energietransitie niet betaalbaar is, maar die wel mee moeten kunnen doen.

Fiscale regelingen

Het CDJA is voor een versimpeling van het belastingstelsel. Fiscale regelingen maken het belastingsysteem complex, daarom is het CDJA voor gefaseerde afschaffing van negatief geëvalueerde fiscale regelingen.

Fondsen

Het CDJA is tegen het grootschalig gebruik van fondsen voor het financieren van structurele opgaven, zoals het Groeifonds en het Klimaatfonds. Deze uitgaven moeten structureel worden begroot om transparantie en democratische controle te bevorderen en om lobbycratie te vermijden.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is een maatregel die is ingevoerd door de vorige generatie waardoor huizen voor onze generatie nu onbetaalbaar zijn geworden. Het CDJA is voor versnelde afbouw van de hypotheekrente.

Inframarginale heffing

Het CDJA is van mening dat iedere sector naar draagkracht moet bijdragen aan de samenleving, daarom is er behoefte aan een robuust belastingstelsel, voor particulieren en voor het bedrijfsleven. Het heffen van extra belasting naar mate van winstgevendheid van een specifieke sector is echter een signaal van een onbetrouwbare overheid. Het CDJA is daarom van mening dat de regering niet opportunistisch extra belastingen zou moeten heffen op specifieke sectoren.

Kapitalisme

Het CDJA neemt nadrukkelijk stelling in tegen het doorgeschoten Angelsaksisch marktdenken en streeft naar een Rijnlands model waarin samenwerkingsbereidheid tussen overheid, werkgevers en werknemers verondersteld wordt.

Kilometerheffing

Het CDJA is, in het kader van Voor Heel Nederland, tegen kilometerheffing voor particulieren. Buiten de randstad leggen automobilisten grotere afstanden af voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer, en zijn alternatieven zoals openbaar vervoer minder beschikbaar, daarom zou een gelijk kilometertarief oneerlijk zijn voor mensen buiten de randstad.

Het CDJA pleit vóór een kilometerheffing voor zakelijke weggebruikers. Zakelijke voertuigen die buitenproportioneel gebruik maken van wegen moeten evenredig bijdragen aan het onderhoud en de verbetering van de infrastructuur.

Koopkracht

Het CDJA pleit voor een stop op het maken, publiceren, evalueren van koopkrachtplaatjes. Het CDJA pleit voor een bestuur met langetermijnvisie, het maandelijks sturen op koopkrachtberekeningen leidt af van de grote opgaven van onze tijd. Het CDJA bepleit om bij aanvang van een kabinetsperiode één keer koopkrachtplaatjes te maken, en daarna, gedurende de kabinetsperiode niet.

Koude progressie

Door het progressieve belastingstelsel komen werkenden in tijden van inflatie in een hogere belastingschijf terecht, waardoor hun koopkracht afneemt. Het CDJA is van mening dat schijfgrenzen en aftrekbedragen jaarlijks moeten worden herzien op basis van de actuele inflatie.

Schulden

Nederlandse burgers en gezinnen lijden onder persoonlijke schulden, daarom wil het CDJA een mentaliteitsomslag betreffende schulden bewerkstelligen. De regering moet streven naar een reductie en preventie van persoonlijke schulden. Spaarzaamheid is onderdeel van de Nederlandse identiteit en dient bij de Nederlandse burgers meer gestimuleerd te worden.

Staatsschuld

In het afgelopen decennium zijn overheden door het lage renteklimaat in slaap gesukkeld. Nu de rente weer stijgt zal de overheid zich moeten inspannen om de schuld houdbaar te houden. De regering moet niet onnodig voor politiek winstbejag de staatsschuld laten oplopen en de volgende generatie daarmee opzadelen. De regering moet keuzes maken over welke hedendaagse kwesties zij zich in de kabinetsperiode willen buigen, waarbij verduurzaming voorrang moet krijgen.

Toeslagen (1)

Extra werken moet lonen

Het CDJA wil dat alle belastingbetalers op een inzichtelijke wijze kunnen inzien wat hun marginale belastingdruk is. Burgers hebben het recht om op een eenvoudige wijze informatie te kunnen vergaren over wat het voor hen in financieel opzicht betekent om extra te gaan werken.

Toeslagen (2)

Afschaffen toeslagen

Het toeslagenstelsel moet wat het CDJA betreft worden afgeschaft en vervangen door verzilverbare heffingskortingen (zie ‘Betrouwbaar belasten’ – 2020). Dit stelsel moet op een manier ingericht worden zodat niemand door dit bestaansminimum zakt, en dat het bestaansminimum ook echt voldoende is om van rond te komen. Een andere optie is het reduceren van het toeslagenstelsel tot één inkomensafhankelijke toeslag voor het waarborgen van het bestaansminimum.

Uitkeringen

Solidariteit is een kernwaarde van het CDJA, daarom vinden wij het belangrijk dat niemand in armoede leeft, en uitkeringen zijn hierin een sociaal vangnet voor mensen die het zelf niet redden.

In het kader van ‘werken moet lonen’ moet er een significant verschil zitten tussen het inkomen uit een werkloosheidsuitkering en het wettelijk minimumloon. In het verleden is de hoogte van uitkeringen (en AOW, etc.) gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, wij willen deze koppeling loslaten en apart besluiten over de hoogte van uitkeringen. Daarnaast moet de overheid mensen met een WW- of bijstandsuitkering aanmoedigen om opnieuw in te treden in de arbeidsmarkt, en waar nodig mentale zorg aanbieden.

Verduurzaming financiële sector

Het CDJA vindt dat iedere sector naar draagkracht moet bijdragen aan verduurzaming van de economie, dus ook de financiële sector. Het is belangrijk dat de EU vaart maakt met de taxonomie voor een duurzame financiële sector zodat financiële instellingen weten waar zij aan toe zijn.

Vlaktaks

Het CDJA pleit voor een versimpeling van het belastingstelsel. Wij geloven in een samenleving waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, derhalve geloven wij niet dat een vlaktaks maar in een progressief belastingstelsel.

WW-uitkeringen

Het CDJA zet in op het principe ‘van werk naar werk’. De maximale WW-duur wordt verkort naar 12 maanden, waarbij de werkloze 80% van het laatstgenoten salaris ontvangt. Naast de sollicitatieplicht moet er verder worden ingezet op (om)scholing en persoonlijke begeleiding; waarbij extra aandacht wordt gegeven aan omscholing naar tekortsectoren.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00