Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Terug naar alle standpunten

Autonomie

Het CDJA pleit voor respect van de autonomie van de autonome landen binnen het Koninkrijk. Dit betekent dat beslissingen die specifiek betrekking hebben op deze landen, in samenspraak en met respect voor hun eigen identiteit en cultuur moeten worden genomen.

Burgerberaad

Als CDJA zijn wij voor een burgerberaad. Dit wordt een groep die representatief is aan de Nederlandse samenleving die wordt geselecteerd op basis van loting. Deze beraden geven advies op basis van neutrale, feitelijke informatie. Met een burgerberaad kan de samenleving vooraf meedenken over maatregelen die we in de toekomst moeten nemen. Dit is een goede vorm van burgerparticipatie, bijvoorbeeld bij het vormgeven van een rechtvaardig klimaatbeleid. Bovendien kan het een middel zijn om het vertrouwen in politiek en democratie te herstellen.

Caribisch Nederland

Het CDJA pleit voor een gedegen omgang met onze bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius. Hierbij zou het creëren van welvaart op de eilanden centraal moeten staan alsmede de infrastructuur op de eilanden te verbeteren. De gemeenten zouden geen benadeelde positie moeten hebben binnen Nederland.

Digitale overheid

Het CDJA vindt dat de overheid meer oog moet hebben voor mensen die niet kunnen meekomen in de huidige digitale samenleving. Dit is geen kleine groep, zo worstelen in Nederland zo’n 2,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder met de digitale betaalwereld. Het CDJA is voor één digitaal overheidsloket, waarbij fysieke of telefonische bereikbaarheid overheid mogelijk moet zijn.

Digitalisering Onderwijs

Het CDJA vindt dat er aandacht moet komen voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden van onze leerlingen. Tegelijkertijd zijn we voor een drastische vermindering van het gebruik van laptops, Chromebooks en iPads in het onderwijs. Een verbod op de mobiele telefoon in het klaslokaal is hiervan een onderdeel.

Directe democratie & Referendum

Het CDJA staat kritisch tegenover directe vormen van democratie als een referendum, gekozen burgemeester en de gekozen minister-president.

Het CDJA is tegen referenda, bindend en niet-bindend. In Nederland kennen wij op alle lagen een parlementair stelsel en vertrouwen wij op de expertise van de volksvertegenwoordiger. Wij vinden referenda geen goed middel om te dienen als correctief middel, aangezien deze vaak uit de context worden gehaald en er ook andere (niet-relevante) sentimenten spelen, die niets te maken hebben met de inhoudelijke vraag. Wij zijn wél voor burgerberaden.

Discriminatie en racisme

Het CDJA verwerpt iedere vorm van discriminatie en racisme. Uitsluiting en belediging op basis van welke grond dan ook is een gif dat verhoudingen tussen mensen en groepen verziekt en mensen uit elkaar drijft.

Excuses voor het slavernijverleden zijn noodzakelijk voor erkenning, doorwerking en verwerking daarvan. Het CDJA ondersteunt initiatieven die een laagdrempelige dialoog in de samenleving omtrent dit onderwerp stimuleren, maar ziet geen perspectief in bijvoorbeeld gerechtelijke procedures over eventuele compensatie. Een nationaal Slavernijmuseum en Nationaal Historisch Museum dragen bij aan het inzichtelijk maken van alle facetten van de Nederlandse geschiedenis.

Het CDJA steunt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een eenmalige onverplichte tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap die geen volledige AOW opgebouwd omdat de jaren dat men in Suriname woonde niet meetellen voor de AOW-opbouw. Zulke initiatieven zijn noodzakelijk voor een gebaar van erkenning.

Erkende talen

Taal verbindt en maakt dat we elkaar begrijpen en verstaan. Het CDJA is daarom voor het opnemen van het Nederlands en het Fries als erkende taal in de Grondwet. Dat doen we ook voor het Papiaments en Engels in Caribisch Nederland.

Inclusieve samenleving

Het CDJA staat voor een samenleving waarin mensen van alle achtergronden en identiteiten worden gewaardeerd en gerespecteerd. Presentie in de media en politiek spelen hierin een rol. Het CDJA is voor het waarborgen van gelijke rechten en kansen voor minderheidsgroepen en gemarginaliseerde gemeenschappen, en is dus derhalve tegen quota.

Kansengelijkheid in het onderwijs

Het onderwijs dient de grootste emancipator in de Nederlandse samenleving te zijn. Hierom moet er een goede balans zijn tussen het internaliseren van feiten, maar ook de vaardigheden, normen en waarden om goed te kunnen functioneren binnen de Nederlandse maatschappij.

Het aantal schoolverlaters is stijgende. Wij willen dat er betere psychologische en loopbaanbegeleiding komt waar nodig, maar vooral voor kwetsbare groepen.

Doorstroming in het middelbaar onderwijs gaat vaak moeizaam. De (sociale) drempel om naar een theoretischer/praktischer niveau door te stromen ligt vaak onnodig hoog, daarom pleiten wij voor een versoepeling van de doorstroomnormen, zodat iedereen het niveau kan doen wat het beste bij ze past.

Wij willen dat er op het basis- en voortgezet onderwijs een structureel oog komt voor ieders sociale ontwikkeling, zodat leerlingen op laagdrempelige en praktische wijze leren over hoe ze moeten omgaan met tegenslagen in het leven.

Kleinschalig Onderwijs

Het CDJA heeft een grote voorkeur voor de menselijke maat en dus kleinschalig onderwijs. Dit houdt in: scholen die op subsidiaire manier geregeld zijn zodat de lijntjes kort blijven.

Wij pleiten voor het verkleinen van onze klassen naar ca. 25 personen per klas, zodat iedere leerling genoeg persoonlijke aandacht en ondersteuning kan krijgen.

Langstudeerboete

Het CDJA is binnen de context van de basisbeurs voor de langstudeerboete, maar wil dat studenten die een medische indicatie hebben of een bestuurlijke functie bij onder andere een studentenvereniging of politieke partij vervullen worden vrijgesteld.

Leerrechten

Het CDJA pleit voor ‘Leerrechten’ – een persoonlijk leerbudget voor iedereen. Hiermee krijgen mensen de kans zichzelf te ontplooien en kunnen arbeidstekorten worden opgevangen door omscholing.

Onderwijsachterstanden

Onderwijsachterstanden aanpakken. Om iedereen gelijke kansen te geven moeten deze achterstanden vooral in kwetsbare wijken actief worden aangepakt. Het CDJA pleit voor extra ondersteuning, voor voldoende middelen en gekwalificeerde docenten. Het zou niet zo mogen zijn dat het succes van het kind afhangt van de welvaart van de ouders. Daarom pleit het CDJA dat huiswerkbegeleiding en bijles beschikbaar moet worden voor iedereen

Positie MBO

De naam “Middelbaar Beroepsonderwijs” suggereert dat er een hiërarchie bestaat tussen de opleidingsniveaus. Dit vinden wij onwenselijk en we pleiten daarom om de opleidingsniveaus te hernoemen om de lading te dekken maar tegelijk niemand ondergeschikt te maken.

Het is van belang dat het praktisch gerichte mbo, en in mindere mate het hbo, een goede aansluiting bij het werkveld vinden en houden. Door deze combinatie van leren en werken (duaal leren) wil het CDJA het praktische onderwijs toekomstbestendig maken.

Regeldruk

Het CDJA pleit voor minder regeldruk en benadrukt het belang van een coöperatieve samenleving. De overheid moet meer rekening houden met de kosten van regels die voor rekening van burgers en bedrijven komen. Vanuit vertrouwen geven we ruimte en zeggenschap aan de samenleving door onnodige regels te schrappen.

Sociale gelijkheid

Het CDJA pleit voor vermindering van sociale ongelijkheid door middel van beleidsmaatregelen die sociale kansengelijkheid bevorderen. Discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit en andere kenmerken moet ten allen tijden worden aangepakt.

Sociale rechtvaardigheid

Het CDJA is voor het bevorderen van een rechtvaardig rechtssysteem dat gelijke bescherming en behandeling onder de wet waarborgt voor alle individuen, ongeacht hun sociale status. Het CDJA bepleit de aanpak van sociale misstanden zoals armoede, dakloosheid, geweld en ongelijkheid om een eerlijke en rechtvaardige samenleving te creëren.

Verbod op politieke partijen

Het CDJA is voorstander van een regeling om politieke partijen te verbieden wanneer deze de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat bedreigen. Hierbij moet de hoogste rechter, de Hoge Raad, beoordelen of politieke partijen daadwerkelijk een bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat aan de hand van duidelijke criteria. Deze regeling moet in overeenstemming zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uiteraard is het partijverbod een ultiem redmiddel om een weerbare democratie te waarborgen. In onze democratische rechtsstaat is de vrijheid van het debat een groot goed. De paradox van de vrijheid in een democratie brengt echter met zich mee dat juist ter bescherming van de vrijheden van de democratische rechtsstaat het soms noodzakelijk is om die vrijheden te beperken.

Het CDJA benadrukt dat goede koninkrijksrelaties gebaseerd moeten zijn op samenwerking en solidariteit tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de autonome landen binnen het Koninkrijk, zoals Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het bevorderen van wederzijds begrip en ondersteuning tussen de verschillende delen van het Koninkrijk kan leiden tot een sterkere samenwerking op gebieden als economie, veiligheid en duurzaamheid.

Vrijheid van onderwijs

Het CDJA zal altijd blijven staan voor de vrijheid van onderwijs en de plek van ouders bij de opvoeding en vorming van hun kinderen.

Ook lid worden?

Het CDJA is de officiële jongeren organisatie van het CDA. Word nu lid van het CDJA en krijg direct toegang tot alle vrijblijvende activiteiten, trainingen, evenementen en nog veel meer.

Slechts € 5,- tot het einde van het eerste kalenderjaar

Lid worden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00