Uncategorized

Uncategorized

Wijzigingsvoorstellen statuten en huishoudelijk reglement CDJA.

Geachte leden van het CDJA,

Met gepaste trots kan ik mededelen dat voor jullie het voorstel voor wijziging van de statuten en het huishoudelijk regelement van het CDJA ligt. De afgelopen maanden is de schrijfgroep Statuten/HR hard aan het werk geweest om deze documenten tot stand te brengen. Op de algemene ledenvergadering van 3 en 4 december a.s. zullen beide documenten voorgelegd worden aan de leden.

Lees hier het voorstel van de statuten en hier het voorstel voor het HR.

Voorgeschiedenis

Op de algemene ledenvergadering van 22 mei jl. is het eindrapport van de Commissie Herziening organisatiestructuur CDJA aangenomen. Ook hebben we te maken met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Om de voorstellen uit het eindrapport door te voeren en de eisen die de WBTR stelt op te nemen in de statuten, dienden de statuten en het huishoudelijk reglement van het CDJA herschreven te worden. Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur in mei een schrijfgroep ingesteld die de hierboven genoemde opdracht meekreeg. De schrijfgroep heeft op haar eerste bijeenkomst in juni besloten deze opdracht zeer strikt te interpreteren en expliciet er voor te kiezen om geen beleidsmatige wijzigingen door te voeren of om de zogenaamde stofkam door de statuten te halen. Na meerdere schrijfsessies – zowel en petit comité als plenair – is op 24 september jl. het concept wijzigingsvoorstel opgestuurd naar de notaris (Westport Notarissen te Naaldwijk) en op 20 oktober jl. is de conceptakte voor de wijziging van de statuten en het wijzigingsvoorstel voor het huishoudelijk regelement voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft – conform artikel 5.2.2. lid 1 van de huidige statuten – besloten om beide wijzigingsvoorstellen door te geleiden naar de algemene ledenvergadering.

Amendementen

Er is de mogelijkheid om amendementen in te dienen op de wijzigingsvoorstellen. Alleen amendementen met betrekking op de interpretatie van de aanbevelingen uit het eindrapport van de Commissie Herziening organisatiestructuur CDJA zullen ontvankelijk verklaard worden. Dit omdat het doel van deze statutenwijziging nadrukkelijk niet is om andersoortige beleidswijzigingen door te voeren. De deadline voor het indienen van amendementen is 23 november en de amendementen kunnen gemaild worden naar secretaris@cdja.nl.

Vragen

Als schrijfgroep willen we de leden graag de gelegenheid geven om voorafgaand aan de behandeling op de algemene ledenvergadering vragen te stellen. Daarom zullen we maandagavond 15 november hiervoor een digitale sessie organiseren. Nadere informatie hierover volgt. We willen iedereen echter al wel vast van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.  

Namens de schrijfgroep Statuten/HR,

Stefan Ruiter

Secretaris CDJA, CDA-jongeren.

Uncategorized

Inhoudsopgave

Interview: Jantine Swinkels over de christendemocratische duurzaamheidsvisie Recensie: Houd het debat over de rechtsstaat zuiver Interview: PG Kroeger over zijn nieuwe boek ‘Tand des tijds’ CDJA Inside: Nieuwe DB’ers Interview: Mante Kaaks over zijn stage bij Pieter Omtzigt Interview: Jeroen Pijnenburg vertelt over het campagnevoeren in coronatijd Recensie: Abraham Kuyper: de kunstzinnige ideoloog voor wie gewetensvrijheid…

Continue reading

Uncategorized

Essaywedstrijd Interruptie CDJA & WI CDA

De vormingscommissie van het CDJA schrijft in samenwerking met de Interruptie en het WI van het CDA een essaywedstrijd uit over christendemocratie en de democratische rechtsstaat.
Binnen de christendemocratie neemt het nadenken over de democratische rechtsstaat een belangrijke plek in. Om dit denken te verdiepen is het CDJA voornemens om een essaybundel op te stellen die zal worden uitgegeven door het WI van het CDA in samenwerking met de Interruptie. Dit idee is mede naar aanleiding van een aantal vormingsweekenden, zomerscholen en leesavonden in de afgelopen jaren.
In deze bundel zullen academici, politici en studenten reflecteren het thema ‘christendemocratie en rechtsstaat’. We willen op zoek naar de fundering van de rechtsstaat en willen een koppeling maken naar actuele thema’s.
We denken dat het thema rechtsstaat van belang is met het oog op de verkiezingen in maart en de uitdagingen voor de democratische rechtsstaat in Nederland en Europa.

Graag zouden we jou als CDJA’er willen uitdagen om een essay aan te leveren. We willen je vragen om een essay van 2500-3000 woorden te schrijven over het thema toekomst van de rechtsstaat. Je mag een essay schrijven over de grondslagen van de rechtsstaat maar je kunt er ook voor kiezen om het onderwerp te verbinden met een concreet thema zoals de toegang tot de rechter, het klimaat of de Europese Unie.

De deadline is 1 maart 2021.
Mocht je mee willen doen, stuur dan een e-mail naar: hoofdredacteur@cdja.nl De selectie zal plaatsvinden door leden van de vormingscommissie van het CDJA, de Interruptie en het WI van het CDA.

Uncategorized

In memoriam Hans Horlings (26-01-1962 – 31-03-2020)

Op 31 maart werd Hans Horlings plotseling uit het leven weggerukt, overleden aan de gevolgen van het coronavirus, echtgenote Sibel en dochter Dilara achterlatend. Hans was actief als CDA-wethouder voor de gemeente Midden-Delfland met onder andere de portefeuille Financiën. Wij hebben Hans echter vooral leren kennen als lid van het dagelijks bestuur van het CDJA….

Continue reading

april 16, 2020