Afgelopen november heb ik Mark van de Fliert mogen opvolgen als jullie Dagelijks Bestuurslid Politiek en Internationaal. Dankzij het harde werk van de politieke commissie zijn er sinds die tijd zo’n veertien resoluties aangenomen door het Algemeen Bestuur, zijn er op het CDA-congres afgelopen februari vijf resoluties van CDJA-huize overgenomen en werden er op datzelfde congres vijf van onze tien amendementen op het Europees verkiezingsprogramma aangenomen. Wat mij betreft is dit een prachtig resultaat voor een relatief korte periode van drie maanden! Vanwege de grote hoeveelheid inhoudelijke stukken die langs zijn gekomen, wil ik mij in deze politieke update beperken tot een samenvatting van de aangenomen stukken in de afgelopen maanden aan de hand van een aantal thema’s.

Buitenlandse Zaken en Europa

 • Geloofsvrijheid: in deze resolutie roepen wij de Nederlandse regering op om meer te doen voor onderdrukte religieuze minderheden in Azië en Afrika.
 • Nationale Veiligheidsraad: wij constateren dat het Nederlandse veiligheidsbeleid op dit moment nog te veel is gefragmenteerd door de betrokkenheid van verschillende ministeries, instituten en agentschappen. Een Nationale Veiligheidsraad naar Amerikaans model zou volgens ons bevorderlijk zijn voor een betere samenhang in ons veiligheidsbeleid.
 • PESCO: PESCO, de samenwerking tussen EU-landen op het gebied van defensie, is volgens ons een goede aanvulling op de NAVO. Wel vinden wij dat PESCO geen opmaat mag zijn naar een Europees leger en dat lidstaten hun soevereiniteit op dit vlak moeten behouden.
 • Zomer-/wintertijd: de huidige discussie rondom de zomer- en wintertijd is volgens ons niet vruchtbaar. Wij vinden dat een eenzijdige keuze voor de zomer- of wintertijd negatieve gevolgen met zich mee zal brengen op het gebied van gezondheid, interne markt en energieverbruik, en pleiten daarom voor het behoud van de status quo op dit vlak.

Duurzaamheid, Natuur en Landbouw

 • Zonnepanelen plaatsen met een zonneladder: in deze resolutie spreekt het CDJA zich uit tegen het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. Wel moet de overheid volgens ons het plaatsen van zonnepanelen op daken en braakliggende grond blijven stimuleren.
 • Afvalscheiding als afleiding: afvalproductie van huishoudens is een probleem dat op dit moment niet optimaal wordt opgepakt. Wij spreken onder meer uit dat de overheid op Europees niveau moet werken aan het opzetten van een duurzame afvalverwerkingsindustrie.
 • Rechtvaardiging burgerluchtvaart: de overheid heeft flinke ambities om de CO2-uitstoot in de komende decennia te reduceren. Wij spreken ons in deze resolutie uit voor het afschaffen van de BTW-vrijstelling voor vliegtickets en vragen de Nederlandse regering zich in te zetten voor een belasting van CO2-uitstoot door burgerluchtvaart op Europees niveau.
 • Nucleaire energie als onderdeel van de transitie: in deze resolutie spreken wij ons positief uit over de mogelijkheden die kernenergie biedt in de energietransitie naast andere vormen van hernieuwbare energieopwekking.

Sociaaleconomische Zaken en Financiën en Digitalisering en Infrastructuur

 • Nederland kunstmatiger intelligenter: de eerste resolutie van een tweeluik. In deze spreken wij onder meer uit dat de overheid er samen met bedrijven naar moet streven om het bewustzijn onder werknemers over de gevolgen van automatisering en kunstmatige intelligentie te verhogen.
 • Klasse kunstmatige intelligentie in de klas: de tweede resolutie van een tweeluik. In deze resolutie spreken wij onder meer uit dat er tijd en budget vrij moet komen om digitalisering en kunstmatige intelligentie een prominentere rol te geven in het onderwijscurriculum.
 • Een solidaire AOW, voor iedereen: wij roepen middels deze resolutie op tot solidariteit tussen generaties als het gaat om de veranderingen in het pensioenstelsel. Daarnaast vragen wij onder meer aandacht voor de problemen die flexibilisering van de AOW-leeftijd met zich mee kan brengen voor bijvoorbeeld werknemers met een zwaar beroep.

Resoluties die niet afkomstig zijn uit de werkgroepen

 • Broez’n naar Grunn: op initiatief van het CDJA Groningen wordt aandacht gevraagd voor de huidige staat van het openbaar vervoer in de noordelijke provincies van ons land. Met deze resolutie spreken wij ons uit voor de komst van de Hondsruglijn en Zuiderzeelijn.
 • Vuurwerkverbod: tijdens de jaarwisselingen in de afgelopen jaren raken onverminderd veel mensen gewond door vuurwerk. In deze resolutie spreken wij ons in navolging van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid uit voor een verbod op losse pijlen en knalvuurwerk voor consumenten. Carbid vormt hierop een uitzondering.
 • De regels van het spel: deze resolutie over studiefinanciering is geschreven door het CDJA Gelderland. Het CDJA spreekt hierin met name uit dat de regels die aan het begin van de studieperiode van een student gelden voor studiefinanciering en het terugbetalen van schulden moeten gelden voor de gehele studieperiode van die student.

Overig nieuws

 • In de AB-vergadering van 16 januari is Arne de Kruijff verkozen tot de nieuwe voorzitter van de werkgroep Buitenlandse Zaken en Defensie. Arne, van harte welkom en veel succes gewenst!
 • Op het CDA-congres op 9 februari zijn alle vijf resoluties die het CDJA heeft ingediend aangenomen! De resoluties spraken zich onder meer uit voor meer kansen voor kinderen in armoede, tegen de verlenging van de proeftijd voor werknemers van twee naar vijf maanden en voor een positief en ambitieus klimaatbeleid.
 • Op het CDA-congres werden ook vijf van onze amendementen op het verkiezingsprogramma voor de Europees Parlementsverkiezingen overgenomen! De amendementen gingen onder meer over het vergroten van de toegankelijkheid van het Erasmusprogramma voor MBO’ers en HBO’ers en het introduceren van een compensatieheffing op niet-duurzaam gekweekte of gevangen vis. Ook spraken wij ons uit tegen transnationale lijsten bij Europese verkiezingen.
 • Op 5 en 6 juli organiseert het CDJA een conferentie met de Young Conservatives over de relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Heb je interesse om mee te praten over de organisatie? Meld je dan aan via politiek@cdja.nl.
 • Op 27 en 28 juni vindt het jaarlijkse PJO-parlement plaats. Voor vragen over deelname kun je op Facebook kijken (https://www.facebook.com/events/2617750908266774/) of een mail sturen naar politiek@cdja.nl.

Heb je vragen over de werkgroepen of wil je je misschien bij de werkgroepen aansluiten? Stuur mij dan een mail via politiek@cdja.nl!

Authors