Privacy

Bij het CDJA nemen we jouw privacy heel serieus. Ons meest recente privacybeleid vind je op deze pagina.

Mee praten over privacy(wetgeving)? Bijvoorbeeld over hoeveel macht wij bedrijven als Facebook geven? Kom dan eens langs bij onze werkgroep Justitie en Binnenlands Bestuur.

PRIVACYBELEID CDJA

Het onderhavige privacybeleid is van toepassing op alle handelingen van, en ieder contact met de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid het Christen Democratisch Jongeren Appèl (hierna [het] CDJA) statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudende aan de Buitenom nr. 18 te (2512 XA) ’s Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 40410216.

Definities

Binnen dit privacybeleid worden termen met de volgende definities gebruikt:

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: Leden, abonnees, donateurs, iedere gebruiker van de Website;
 3. het CDJA: de vereniging het Christen Democratisch Jongeren Appèl, Buitenom 18 Postbus 30453 2500 GL Den Haag
 4. Website: de website onder domeinnaam www.cdja.nl en alle daaraan verbonden sub-domeinen

Algemeen

 1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe het CDJA de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door het CDJA worden verwerkt, zijn: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens (enkel voor wat betreft de webwinkel van het CDJA en de betalingen door leden en donateurs).

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Het CDJA verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website of op een andere manier aan het CDJA heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van het CDJA, een bestelling bij het CDJA te doen, doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het CDJA,wanneer Gebruiker zich aanmeldt als lid of donateur van het CDJA of (wanneer de Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven) het plaatsen van cookies voor specifieke doeleinden (zie onderdeel cookies)].
 2. Het CDJA gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan het CDJA heeft verstrekt:
  1. Als de Gebruiker het CDJA om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt het CDJA de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  2. Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt het CDJA de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
  3. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal het CDJA de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
  4. Als de Gebruiker zich aanmeldt als lid of donateur van het CDJA, gebruikt het CDJA de persoonsgegevens voor het voeren van een adequate ledenadministratie en voor het verlenen van de aan het lidmaatschap gekoppelde diensten;
  5. Als de Gebruiker de Website bezoekt en akkoord gaat met de cookies, dan zal het CDJA persoonsgegevens gebruiken voor campagnedoeleinden, zoals het registreren van uw voorkeuren qua thema’s of het registreren welke apparaten u gebruikt.
 3. Daarnaast kan het CDJA de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van het CDJA die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met het CDJA via secretariaat@cdja.nl.
 4. Ten slotte verwerkt het CDJA ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn vanuit de wet financiering politieke partijen (WFPP).

Melding

Het CDJA heeft haar gegevensverwerking voor zover nodig aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl in het ‘Meldingenregister’.

Minderjarigen

In sommige gevallen vraagt het CDJA expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan het CDJA. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan het CDJA verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden

 1. Het CDJA zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
 1. De doorgifte geschiedt aan een door het CDJA voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker het CDJA een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 2. Het CDJA op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Cookies

Het CDJA maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Voor de cookies van het CDJA geldt dit Privacybeleid onverkort. Het CDJA gebruikt twee soorten cookies: i) strikt noodzakelijke cookies (technische, functionele en analytische cookies) en ii) cookies voor campagnedoeleinden (tracking cookies). Op de Website van het CDJA is een volledig overzicht opgenomen van de gebruikte cookies. Wij verwijzen hiervoor naar het cookiebeleid.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van het CDJA?

Op de website van het CDJA kunnen hyperlinks zijn opgenomen. Het kan voorkomen dat u via een hyperlink onze website verlaat en op de website van een derde terechtkomt. Wij maken een bewuste afweging wanneer wij een hyperlink opnemen op onze website naar de websites van derden. Dit maakt niet dat het CDJA enige zeggenschap heeft over de websites van derden, ook niet wanneer daar vanaf de website van het CDJA naar wordt gelinkt. Het CDJA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werking, gedragingen of inhoud van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn aan de website van het CDJA. Op de websites van derden is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Wij adviseren u om de privacyverklaring van die derden te raadplegen.

Bijzondere persoonsgegevens

 1. Het CDJA verwerkt persoonsgegevens die vanwege haar aard binnen de wet bescherming persoonsgegevens kunnen worden gekwalificeerd als Bijzondere gegevens (art. 16). Deze gegevens zouden kunnen leiden tot uitsluiting, discriminatie of ander nadeel voor betrokkenen. Gebruiker dient zich bewust te zijn van de gevoeligheid van deze gegevens en geeft, door in te stemmen met dit Privacybeleid, dan ook expliciet toestemming voor de verwerking van deze vorm van persoonsgegevens.
 2. Op activiteiten van het CDJA kunnen foto’s en films worden gemaakt, niet alleen doet Gebruiker door deelname aan deze activiteiten en instemming met dit privacybeleid afstand van haar portretrecht, Gebruiker geeft het CDJA ook expliciet toestemming voor het verwerken van deze gegevens.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG.
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker het CDJA bereiken via de contact informatie opgeven bij de omschrijving van Verantwoordelijke.
 3. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan de afzender van de nieuwsbrief.

Bewaartermijn

 1. Het CDJA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. 
 2. Het CDJA bewaart persoonsgegevens van leden en donateurs tot een periode van maximaal 24 maanden na het einde van het lidmaatschap, dan wel de laatste donatie.
 3. De termijnen uit 8.1. en 8.2. gelden tenzij het CDJA op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Op het moment dat wij u persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij uw gegevens.

Beveiliging

Het CDJA heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, meer informatie over de beveiliging is op te vragen bij het CDJA.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Het CDJA behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het CDJA adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid in oktober 2020.

Het CDJA maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van onze diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Het CDJA maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies (technische, functionele en analytische cookies);
 • Cookies voor campagnedoeleinden (tracking cookies).

De verschillende soort cookies worden hieronder nader toegelicht.  

Op het moment dat u voor het eerst op de website komt van het CDJA, krijgt u de mogelijkheid wel akkoord of niet akkoord te gaan met tracking cookies. U kunt daar dus uw cookie voorkeuren opgeven. Het is voor u als gebruiker dus mogelijk om alle of bepaalde tracking cookies te weigeren. Dit kan betekenen dat u niet de volledige gebruikerservaring heeft van onze website.

Strikt noodzakelijke cookies (Data collection en Analytics)

Strikt noodzakelijke cookies worden altijd op uw computer geplaatst, omdat deze noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van de website én deze cookies geen gevolgen hebben voor uw privacy als bezoeker. Voor deze cookies hoeft volgens de wet geen toestemming te worden gevraagd. De strikt noodzakelijke cookies bestaan uit analytische cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Op deze wijze krijgen we beter inzicht in het functioneren van onze website. Zoals gezegd heeft het gebruik van analytische cookies geen gevolgen voor uw privacy als bezoeker. De verzamelde data is namelijk niet tot u herleidbaar. Ook hiervoor hoeft volgens de wet geen toestemming te worden gevraagd.

Cookies voor campagne doeleinden

Bij cookies voor campagnedoeleinden hanteert het CDJA een 4-tal uitgangspunten. Bij acceptatie gaat u ermee akkoord dat wij uw data delen met zogenoemde third parties (Targeting). Op deze manier kan het CDJA u voorzien van gerichte en voor u relevante boodschappen. We maken (indien u hier toestemming voor geeft) gebruik van gedragsvariabelen, zoals uw online webactiviteiten op onze platforms gecombineerd met overige eigenschappen. De gerichte boodschappen kunnen u via diverse digitale en social media kanalen aangeboden worden. 

U geeft door middel  van uw cookie instellingen al dan niet ook toestemming aan deze third parties om uw persoonsgegevens voor hun producten of diensten te gebruiken (Sharing Data). Na uw toestemming kunnen persoonsgegevens worden verzonden en voor marketingdoeleinden worden gedeeld met partners, adverteerders en andere derden. De persoonsgegevens worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën, en/of software van derden voor advertentieweergave, om automatisch informatie te verzamelen over sitegebruikers en siteactiviteit. 

Het CDJA doet dit om campagnes zo veel mogelijk op maat aan u te kunnen tonen. Daarnaast geeft u het CDJA door middel van uw cookievoorkeuren al dan niet toestemming om verschillende apparaten die u gebruikt aan elkaar te kunnen koppelen. Dit gebeurt geanonimiseerd. Dit geeft het CDJA de mogelijkheid  ​​een gebruikersprofiel op meerdere apparaten te maken. Doordat u van een van onze applicaties gebruik maakt, kunnen wij (na toestemming) uw apparaat herkennen. Door het gebruik van unieke identifiers kan de data van verschillende apparaten aan elkaar worden gekoppeld (Cross Device). 

Tot slot geeft u het CDJA bij acceptatie van de cookies voor campagnedoeleinden toestemming voor het toepassen van data reïdentificatie (Re Identification). Het CDJA koppelt met reïdentificatie niet-geïdentificeerde persoonsgegevens aan openbaar beschikbare informatie. Hiermee kunnen we deze niet-geïdentificeerde persoonsgegevens herleiden tot persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Ook dit gebeurt slechts nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven door middel van uw cookievoorkeuren. 

In onderstaand overzicht zijn de cookies en cookievoorkeuren schematisch opgenomen. Hierbij staat aangegeven welke cookies ‘aangezet’ worden door de keuze die u maakt.

Stap 1

Bij Akkoord:

 • Consent tags SFAS:
  • Data collection
  • Analytics
  • Targeting
  • Cross Device
  • Sharing Data
  • Re Identification
 • Google Analytics (uitgebreid)
 • Facebook Pixel

Bij Niet akkoord

 • Consent tags SFAS:
  • Data Collection
  • Analytics
 • Google Analytics (beperkt)

Naast de keuze wel of niet akkoord te gaan met alle (tracking) cookies, heeft u de mogelijkheid uw keuze nader te definiëren. U doet dit door gebruik te maken van een link. 

Stap 2

Strikt noodzakelijk

 • Consent tags SFAS:
  • Data Collection
  • Analytics
 • Google Analytics (beperkt)

Campagnedoeleinden

 • Consent tags SFAS:
  • Data collection
  • Analytics
  • Targeting
  • Cross Device
  • Sharing Data
  • Re Identification
 • Google Analytics (uitgebreid) 
 • Facebook Pixel

U kunt uw cookie instellingen op ieder gewenst moment wijzigen. Als u de cookie voorkeur op een van de door u gebruikte apparaten wijzigt, wordt de nieuwe instelling ook voor de andere apparaten die u gebruikt overgenomen.

Indien u uw cookievoorkeuren niet doorgeeft maar wel verder klikt op de website, gaan wij ervan uit dat u geen toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. In dat geval worden er enkel strikt noodzakelijke cookies geplaatst.

Naast cookies maken we ook gebruik van soortgelijke technieken, zoals JavaScript en web beacons. Via JavaScript kunnen wij informatie verzamelen. Met cookies kunnen wij deze informatie opslaan. Vervolgens kunnen wij de informatie versturen via web beacons. Deze technieken hebben geen impact op uw privacy.