Onze politieke visie.

CDJA’ers vinden het altijd leuk om over de actualiteit te discussiëren. Als vereniging hebben wij dan ook standpunten over bijna ieder denkbaar onderwerp aangenomen. Hieronder vind je deze standpunten, en de bron van onze visie (onze grondslagen). Mis jij een standpunt, of wil je meedoen aan het debat? Kom dan langs bij onze werkgroepen!

Grondslagen.

Net als het CDA is het CDJA een politieke organisatie die hoort tot de christendemocratische stroming. De basis van de christendemocratie is een christendemocratisch mensbeeld – de manier waarop wij de mens zien. Voor christendemocraten is ieder mens uniek, en heeft intrinsieke waarde. Tegelijkertijd is de mens een sociaal wezen: we hebben elkaar nodig.

Vanuit het mensbeeld bouwt de christendemocratische politiek met vier grondslagen oplossingen voor politieke problemen: solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, en rentmeesterschap. Deze vier grondslagen kunnen niet los van elkaar worden gezien maar zijn met elkaar verbonden. ​Hieronder kun je meer lezen over het christendemocratische mensbeeld en elke individuele grondslag.

Christendemocraten kijken op een eigen manier naar de mens. Dit wordt het mensbeeld genoemd. Een belangrijke gedachte bij het christendemocratisch mensbeeld is dat iedereen geschapen is naar het beeld van God. Hierdoor is ieder mens even waardevol. Het idee van mensenrechten is hierop gebaseerd. Tegelijkertijd is ieder mens uniek omdat we allemaal onze eigen talenten hebben. Van geen enkel persoon bestaat een tweede. We zijn dus niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Ieder mens heeft zijn eigen talenten gekregen. Daar hoort ook de verantwoordelijkheid bij om deze talenten zo goed mogelijk te gebruiken. Deze verantwoordelijkheid wordt niet opgelegd vanuit de overheid maar komt vanuit mensen zelf. Een mens leeft niet alleen, maar samen, bijvoorbeeld in gezinnen, wijken en steden. We zijn geen losstaande individuen maar met elkaar verbonden. Mensen en hun talenten komen het beste tot hun recht wanneer ze worden ingezet voor en met anderen. Doordat we allemaal verschillende talenten hebben kunnen we elkaar aanvullen. Mensen zijn vrij om hun eigen keuzes te maken in het leven. Soms zijn dit goede keuzes, soms slechte keuzes. Ieder mens maakt weleens fouten. Omdat mensen zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen, zijn ze voor de gevolgen van hun keuzes verantwoordelijk.

Zoals in het mensbeeld van het CDJA al naar voren komt, gaan wij ervan uit dat mensen met elkaar verbonden zijn. Mensen zijn dan ook uit zichzelf geneigd om anderen te helpen. Als christendemocraten zien wij solidariteit dan ook vooral als iets tussen mensen.

 • Solidariteit geldt allereerst voor burgers zelf, eventueel via maatschappelijke organisaties.
 • De sterkste schouders horen de zwaarste lasten te dragen.
 • De overheid hoort een bestaansminimum te garanderen, bijvoorbeeld door sociale uitkeringen.

Publieke gerechtigheidIeder mens streeft zijn eigen doelen na en leeft samen met anderen. In onze visie is de overheid bedoeld om samenleven mogelijk te maken.

 • De overheid is streng in het handhaven van orde en recht, zodat mensen hun levensdoelen kunnen nastreven.
 • De overheid zorgt voor basisvoorzieningen, zoals onderwijs, zodat ieder mens gelijke kansen heeft.
 • De overheid respecteert in haar optreden altijd de vrijheid en rechten van burgers.

Vanuit publieke gerechtigheid komt al naar voren dat wij vinden dat de overheid niet alles naar zich toe moet trekken. Veel taken kunnen door mensen en organisaties zelf gedaan worden. Wij vinden dan ook dat de overheid daar volop rekening mee moet houden.

 • De christendemocratie staat voor een samenleving waarin mensen zorg dragen voor elkaar en niet meteen naar de overheid kijken.
 • Verantwoordelijkheden en besluitvorming horen dicht bij burgers te liggen.
 • De overheid moet burgers en maatschappelijke organisaties de ruimte laten om hun doelen na te streven.

Bij alles wat we doen moeten we er rekening mee houden dat we de wereld geërfd hebben en weer doorgeven.

 • Rentmeesterschap betekent dat we als mensen de taak hebben goed te zorgen voor de wereld om ons heen, voor nu en voor de toekomst.
 • Dit houdt in: het goed beheren van onze landschappen, natuur, milieu, cultuur en historische gebouwen.
 • Maar ook: het toekomstbestendig maken van zaken die we belangrijk vinden zoals ons financiële huishoudboekje, de zorg en het onderwijs.

Hierboven hebben we geprobeerd uit te leggen waar de C en D van het CDJA voor staan. De J slaat natuurlijk op onze jongerenstatus. Maar die A? Waar staat die voor?

Zoals bij het Mensbeeld al werd besproken, heeft iedereen bepaalde doelen en idealen in zijn leven en talenten om daarvoor te gebruiken. Tegelijk leef je volgens het CDJA niet alleen, en niet alleen voor jezelf. Ook jij kunt alleen het maximale uit je leven halen als je je talenten inzet voor anderen. Je bent samen op weg met anderen, we zijn verbonden met elkaar. Dat is het appèl: de oproep van het CDJA naar iedereen om mee te doen én verantwoordelijkheid te nemen voor jouw deel van de maatschappij. Dit kan nog het beste gezien worden als een uitnodiging. Niet dwingend, maar met een vriendelijk gebaar.

Dit appèl omvat onze vier uitgangspunten: Gespreide Verantwoordelijkheid stelt dat als mensen inderdaad samen hun verantwoordelijkheid nemen, de beste resultaten worden bereikt. De overheid zorgt met Publieke Gerechtigheid voor de beste omstandigheden om dit te doen. En als we die verantwoordelijkheid samen nemen denken we aan elkaar –Solidariteit en aan de toekomst –Rentmeesterschap. Het appèl gaat niet uit naar een bepaalde groep, maar naar iedereen. Dus ook naar jou!

Geloof in Nederland – Aanzet voor het CDA verkiezingsprogram

Geloof in Nederland is een aanzet van het CDJA voor het CDA verkiezingsprogram van 2021. Als CDJA hebben wij de kans om de discussienota ‘Zij-aan-Zij’ uit te diepen met beide handen aangegrepen. Een reeks 2030-talks liet zien dat aan zo’n discussie grote behoefte bestaat, en leverde ook zelf weer materiaal op voor doordenking. De inspiratie voor dit stuk is uit meer gekomen dan die 2030-talks op zichzelf. Binnen het CDJA werden ook andere thema’s opgepakt en uitgediept. Voor dit stuk is bovendien met allerlei andere jongerenorganisaties gepraat om ook input in brede kring te verzamelen. Met dit document vertolken wij de belangrijkste en toekomstgerichte elementen uit deze discussie die wat ons betreft niet mogen ontbreken in het verkiezingsprogram 2021-2025.

Download hier Geloof in Nederland

Politiek Programma.

​Het politiek programma is een korte, overzichtelijke uiteenzetting van onze idealen. Concrete standpunten worden daarbij altijd geschetst tegen een christendemocratische achtergrond. Een consistent ideologisch verhaal met daarnaast een stevige vertaling naar de huidige politieke actualiteit.

Download hier het politiek programma

Grondslagenrapport.

Het grondslagenrapport bevat een korte beschrijving van het gedachtegoed waarop het CDJA haar politieke koers baseert. Het is bedoeld als steun en stimulans om het ‘christendemocratische’ van het CDJA beter te begrijpen. De tekst geeft een inkijkje in de visie en waarden die voor onze vereniging van belang zijn bij het maken van politiek-inhoudelijke keuzes.

Download hier het grondslagendocument van het CDJA