Hoger Onderwijs

Voor een waarde(n)volle universiteit

Het CDJA ziet de vorming van de student tot een zelfbewust en reflectief persoon als een van de kerntaken van het universitair onderwijs om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Het Nederlandse universitaire onderwijs moet daarom niet enkel ten dienste staan van de kenniseconomie, maar moet gericht zijn op kennis en vorming van de student die daarmee een bijdrage kan leveren aan de samenleving. 

Het CDJA is vanuit het oogpunt van een goede matching voor een striktere selectieprocedure bij de toetreding tot een universitaire studie. Daarbij staan academische vaardigheden en de motivatie van de student centraal.


Het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs moet in de eerste plaats met studenten en staf worden gevoerd via de medezeggenschapsorganen. Hier passen geen nieuwe prestatieafspraken met de overheid bij.

Goed academisch onderwijs hangt samen met onderzoek. Om studenten academische vaardigheden bij te brengen is het essentieel dat op universiteiten de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek versterkt wordt. De kwaliteit moet hierin gewaarborgd worden.


Het geld dat het hoger onderwijs erbij heeft gekregen door afschaffing van de basisbeurs mag niet wegbezuinigd worden. De prijs per student mag niet afnemen. Tevens pleit het CDJA voor de herinvoering van de basisbeurs.