Democratie en Besluitvorming

Vergroot de transparantie van het Europese wetgevingsproces

 

Ondoorzichtelijke besluit- en compromisvorming is een van de veel-genoemde oorzaken voor het lage publieke vertrouwen in de Europese Unie. Het CDJA wil dat voor burgers beter inzichtelijk wordt hoe Europese wetgeving tot stand komt.

Het CDJA vindt dat:

  1. Bij een afweging tussen enerzijds de efficiëntie en anderzijds de transparantie van besluitvormingsprocessen, de nadruk moet liggen op de transparantie van besluitvormingsprocessen;
  2. Politici het gebrek aan transparantie binnen de Europese Unie tot een minimum dienen terug te dringen, teneinde de democratische legitimiteit van Europese beslissingen te waarborgen;
  3. Instituties die formeel of informeel betrokken zijn bij de totstandkoming van Europese wetgeving, waaronder trilogen, de notulen van iedere vergadering waarin zij de totstandkoming van Europese wetgeving bespreken openbaar dienen te maken;
  4. Uitzonderingen om notulen van een vergadering niet openbaar te maken getoetst moeten kunnen worden bij het Hof van Justitie van de Europese Unie;
  • Datum 17 januari, 2018
  • Tags Democratie en Besluitvorming, Europa., Kerntaken EU