Volksgezondheid

Van verzorgingsstaat naar zorgbuurt

De verzorgingsstaat verandert, oude zekerheden komen onder druk te staan. Dat is de politieke diagnose die in dit visiestuk wordt gesteld. Vanuit christendemocratisch oogpunt wordt de historische ontwikkeling van de verzorgingsstaat bekeken en worden fundamentele bezwaren aangehaald. Vervolgens komen we op basis van onze christendemocratische basisprincipes tot een nieuw concept.

Te lang hebben grote en anonieme systemen mensen die de hulp vanuit de overheid nodig hebben gedomineerd. Daardoor is een formalistische én materialistische visie op de verzorgingsstaat ontstaan.  De lokale overheidsopvatting die vanuit christendemocratisch oogpunt wordt nagestreefd, mondt uit in een hernieuwde visie op de verzorgingsstaat. Geïnspireerd door een kleinschalige overheid en een actieve samenleving pleiten we voor een mensgerichte opvang in een overzichtelijke omgeving. 
Tijd voor een lokaal en mensgericht alternatief, gericht op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en sociale relaties op buurtniveau.