Binnenlands Bestuur

Meer draagvlak voor windenergie op land

Het CDJA streeft op grond van rentmeesterschap naar een duurzamer energiebeleid. Een gebruiksverandering van fossiele brandstoffen naar duurzame energie alleen op windenergie gebaseerd is niet wenselijk, maar in de energietransitie moet gebruik gemaakt worden van een mengsel van duurzame energieopwekkingstechnieken. Windenergie is hiervan wel een belangrijk onderdeel.

Het draagvlak voor windenergie op land dient daarom vergroot te worden. 

Windenergie op zee moet geen (duurdere) uitvlucht zijn om lokale  discussies over windenergie op land uit de weg te gaan. Omwonenden moeten delen in he (financiële) voordeel van lokaal geplaatste windturbine. Lokale initiatieven met betrekking tot realisatie van nieuwe windturbines moeten in beginsel omarmd worden. Mits er voldoende draagvlak bestaat, moet specifieke gebieden aangewezen worden bij het plaatsen van nieuwe windturbines op land.